Informacja dotycząca wywozu odpadów w okresie świątecznym.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2016.

W związku z faktem, iż termin wywozu odpadów komunalnych i segregowanych zaplanowany na IV poniedziałek miesiąca w miejscowościach Skrzeszowice, Rawałowice i Wilków przypada na dzień wolny od pracy tj. 26 grudnia 2016 r.(drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek).

 
Zmiana przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2016.

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

 • zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
 • rejestracja siedziby stada
 • prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
 • zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.11.2016.

Obwieszczenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA z dnia 27 października 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w ramach podjętych działań naprawczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XVIII/129/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku

Czytaj całość
 
II nabór do projektu "Dobry czas na biznes" w powiecie krakowskim.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.11.2016.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 30 listopada 2016 r. – 16 grudnia 2016 r. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Czytaj całość
 
Szkolenie dla rolników.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.11.2016.

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie zaprasza rolników z terenu Gminy Kocmyrzowa-Luborzycy do udziału w dwugodzinnym szkoleniu z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym, które odbędzie się 29.11.2016 r. o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, Baranówka 6. Wykład uzupełniony zostanie prezentacją multimedialną przedstawiającą zagrożenia, występujące podczas pracy w rolnictwie, a w szczególności omówione zostaną schorzenia wywoływane przez kleszcze. Zaplanowano również pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu OSP z Szarowa. Na zakończenie przedstawione zostaną bieżące informacje KRUS. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano materiały prewencyjne, kalendarze KRUS na 2017 rok.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 618 94 55 - Pani Małgorzata Tretko.

Serdecznie zapraszamy.

 
Kłopotliwe Bobry
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.11.2016.

Czytaj całość Te zwierzęta dawniej cenione za piękne futro, dzisiaj w wyniku kurczenia się ich naturalnych siedlisk w połączeniu z rosnąca populacją coraz częściej kolonizują tereny w pobliżu siedzib ludzkich, czym potrafią wyrządzić wiele szkód. Bóbr jest uznawany za jedno z najpracowitszych zwierząt, którego pomysłowość oraz wytrwałość w budowaniu tam i żeremi może budzić uznanie. Mimo swoich zalet w zakresie zwiększenia bioróżnorodności w środowisku, bobry dają rolnikom i meliorantom wiele powodów do narzekań, ponieważ potrafią podtopić ogromne obszary pól uprawnych i łąk, spowodować szkody w lasach, przerwać wały przeciwpowodziowe, przyczynić się do zamulenia rowów, kanałów, a nawet dużych rzek. Tego typu sytuacje występują najczęściej w przypadku braku naturalnych miejsc do bytowania. Bobry potrafią w szybkim tempie dostosować zastany tern do odpowiadających im wymogów tj. na rowach i ciekach wodnych powstają tamy, zbudowane z drzew, gałęzi i mułu. Na powstałych w ten sposób rozlewiskach powstają żeremia. Równie częstym przypadkiem jest kopanie nor w wałach w tym często w sztucznych wałach przeciwpowodziowych.

Czytaj całość
 
Utrzymanie rowów odwadniających.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.11.2016.

Czytaj całość Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, apeluje do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w tym przede wszystkim rowy melioracyjne o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżącego utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z zapisów art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Czytaj całość
 
"Dymem z pieca zabijasz" - rusza kampania społeczna Małopolski
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.11.2016.

Czytaj całość

Statystyki są alarmujące – 98% Małopolan oddycha powietrzem, które zawiera zbyt dużą ilość rakotwórczego benzo(a)pirenu. To problem szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Dlatego właśnie teraz startuje kampania społeczna pod hasłem „Dymem z pieca zabijasz”, która ma uświadomić mieszkańcom, że ich indywidualne decyzje mają wpływ na zdrowie i życie wielu osób. Kampania jest realizowana w ramach projektu LIFE i jest już kolejną inicjatywą władz Małopolski na rzecz czystego powietrza.

Czytaj całość
 
Piec - to nie kubeł na śmieci!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.11.2016.

Czytaj całość

Nie wrzucajmy śmieci do pieca. Pomyślmy o szkodach jakie wyrządzamy w ten sposób sobie, bliskim i całemu środowisku!

Czytaj całość
 
Zmiana terminu wywozu odpadów.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.11.2016.

W związku z faktem, iż termin wywozu odpadów komunalnych i segregowanych zaplanowany na II piątek miesiąca w miejscowościach Prusy i Wiktorowice przypada na dzień wolny od pracy tj. 11 listopad 2016 r. odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 09 listopada 2016 r. (środa).

 
Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.11.2016.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Czytaj całość
 
Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2016.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że zgodnie z Umową Dotacji Nr D/120/16/42 tutejsza gmina uzyskała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dofinansowanie w wysokości 84,63% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pt. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, Całkowity koszt zadania wyniósł 22 100,00 zł. Przedmiotowym programem, zostały objęte miejsca występowania tej niebezpiecznej rośliny na łącznej powierzchni 3,99 ha.

 
Gotuj po hiszpańsku
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2016.

Czytaj całość Rozpoczęła się rekrutacja do III edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku”
Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do III edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2016. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe w Krakowie lub powiecie krakowskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Czytaj całość
 
PSZOK w Kocmyrzowie czynny do końca października.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.10.2016.

Czytaj całość Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą czynny do końca października br. Ostatni raz PSZOK w Kocmyrzowie czynny będzie w dniu 29.X.2016r. w godz. od 10.00 do 14.00.Ponownie otwarcie nastąpi od kwietnia 2017.

Czytaj całość
 
Zmiana eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.10.2016.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, iż po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zgodnie z zapisami umowy Nr ZP.272.6.2016 zawartej w dniu 14.10.2016 r., począwszy od dnia 21.10.2016 r. za eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej w miejscowościach Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce, Zastów, odpowiedzialny jest Instalacyjny Zakład Usług Wod. Kan. Co-Gaz Kocmyrzów 42, 32-010 Luborzyca - Marcin Kwatera.

Czytaj całość
 
Dobry Czas na Biznes - KOM
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.10.2016.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 10.10.2016 – 31.10.2016 roku przyjmować będzie zgłoszenia do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM”
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. M. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 2. powiat bocheński - ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 4. powiat miechowski - ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki - ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice
 6. powiat proszowicki - ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice
 7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka
Czytaj całość
 
Ciasteczka Teresy jako produkt lokalny z Małopolski
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.10.2016.

Czytaj całość Trwa rekrutacja do projektu „Ciasteczka Teresy jako produkt lokalny z Małopolski”, do udziału w którym serdecznie zapraszamy panie z powiatów krakowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.
Celem projektu jest aktywizacja kobiet mających status rolnika-domownika poprzez zaangażowanie się w rozwój nowego produktu certyfikowanego w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM). Projekt umożliwi uczestniczkom założenie wspólnej działalności gospodarczej podnosząc ich status społeczny i ekonomiczny, a także samoocenę.
„Ciasteczka Teresy” to bezglutenowy produkt, bazujący na lokalnych surowcach. Sprzedawany będzie w punktach dystrybucji prowadzonych przez partnerów projektu.

Czytaj całość
 
Bezpłatne badania kolonoskopowe.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.10.2016.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe. Informacja i rejestracja telefoniczna tel. 12 64 68 292.
Szczegóły na plakacie.

 
Zaproszenie na konferencję dla organizacji pozarządowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2016.
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa w dniach 20-21 października 2016 r.* organizuje bezpłatną konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz reprezentantów Rządu RP.
Zgłoszenia na udział w konferencji należy przesłać do 9 października.
Czytaj całość
 
Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.10.2016.

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.
Organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy chcą uczestniczyć w tym mechanizmie mogą składać od dnia 30 września br. powiadomienia na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Powiadomienia należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać faxem albo e-mailem. W przypadku elektronicznego wysłania oryginał należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 181 - 200 z 1055