Stowarzyszenie Nasze Łuczyce

www.naszeluczyce.pl

Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce” powstało 14 marca 2011 roku z inicjatywy mieszkańców Łuczyc. Jest dobrowolną, samorządną i apolityczną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel przyczynienie się do rozwoju miejscowości Łuczyce, jego promocji, integracji mieszkańców, wszechstronnej współpracy, rozwoju kultury i sportu, działania na rzecz ochrony przyrody i zabytków, szerzenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia, życia i mienia.

Celami Stowarzyszenia są:

 • aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych służące rozwojowi miejscowości Łuczyce,
 • wykorzystywanie jej walorów gospodarczych i rekreacyjnych,
 • wspieranie samorządności,
 • podnoszenie kultury życia publicznego,
 • rozwój oświaty i wychowania,
 • rozwój kultury i sztuki,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej oraz szeroko pojętego dziedzictwa narodowego
 • podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony ppoż
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej i ochrona środowiska,
 • upowszechnianie wiedzy o ochronie zdrowia i życia,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i poprawy infrastruktury miejscowości
 • pomoc społeczna,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z kościołem katolickim oraz innymi kościołami
 • propagowanie przedsiębiorczości i proekologicznej aktywizacji zawodowej;
 • działania marketingowe i promocja Stowarzyszenia
 • organizacja wolontariatu
 • działalność charytatywna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • solidarną działalność społeczną, lokalną i sąsiedzką oraz współpracę członków dla dobra całej wiejskiej społeczności;
 • angażowanie mieszkańców i sympatyków oraz organizacji do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • organizowanie odczytów, prelekcji i imprez propagujących wiedzę o miejscowości, powiecie i regionie.
 • inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych
 • pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych programów grantowych
 • tworzenie grup działania, filii i agend gospodarczych, wspomagających prowadzenie działalności statutowej, organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych i młodzieży i dzieci oraz organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
 • współpraca z innymi organizacjami oraz organami administracji publicznej i władzami samorządowymi przy realizacji zadań publicznych oraz w zakresie wymienionym w celach Stowarzyszenia;
 • zatrudnianie pracowników lub wolontariuszy do prowadzenia spraw Stowarzyszenia;
 • organizowanie pośrednictwa pracy;
 • poradnictwo zakresie przeciwdziałania patologii.
 • przystosowanie zawodowe młodzieży i osób pozostających bez pracy;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • sprzedaż towarów, usług i przedmiotów darowizny (poza siecią sklepową), wspomagająca prowadzenie działalności statutowej oraz w celu realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych;
 • drukowanie i wydawanie własnych czasopism i innych periodyków, katalogów reklamowych, kalendarzy i prospektów, dokumentów i innych podobnych artykułów drukowanych;
 • wytwarzanie i wydawanie materiałów, szkiców oraz przygotowanie danych cyfrowych na wszystkich dostępnych nośnikach cyfrowych
 • prowadzenie strony internetowej
 • utworzenie i prowadzenie lokalnego radia
 • organizowanie czasu wolnego i opieki osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym
 • organizowanie pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie niezbędnej bazy materialnej.
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków na działalność statutową Stowarzyszenia

Obecnie Stowarzyszenie składa się z 32 członków.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Jarosław Boruczkowski – Prezes
Celina Brodowska –Wiceprezes
Justyna Wojcieszak – Sekretarz
Waldemar Łabno – Skarbnik
Katarzyna Prusak – Członek
Agnieszka Sykut – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Anna Koperek – Przewodnicząca
Joanna Drwal – Z-ca Przewodniczącej
Piotr Gurgacz - Członek