Sekretarz Gminy

Małgorzata Rodak
I piętro, pokój nr 17
tel. 12 3871410 wewn. 20
e-mail: sekretarz@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 1. przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
 2. prowadzenie rejestrów:
  • pełnomocnictw i upoważnień,
  • skarg i wniosków,
  • przeprowadzonych kontroli,
  • zarządzeń Wójta;
 3. koordynowanie czynności związanych z dostępem do informacji publicznej;
 4. prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy (z wyjątkiem placówek oświatowych);
 5. dokonywanie poświadczeń własnoręczności podpisu oraz stwierdzanie zgodności odpisów z oryginałem, przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców;