Stowarzyszenie "Szansa"

Stowarzyszenie wspierające rozwój dzieci i młodzieży „Szansa”
Wysiołek Luborzycki 160
32-010 Luborzyca
tel. 12 397 21 40

Zarząd:
Prezes: Anna Kramarz
Wiceprezes: Alina Marchewczyk
Skarbnik: Włodzimierz Zastawnik
Sekretarz: Ewa Święch
Członek Zarządu: Jolanta Basista

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w maju 2004 roku.
W swojej działalności koncentruje się przede wszystkim na działaniach mających na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniu szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, wsparciu osób niepełnosprawnych, szczególnie w aspekcie ich integracji ze środowiskiem oraz na szeroko pojętą działalnością charytatywną. Członkami Stowarzyszenia „Szansa” są w dużym stopniu nauczyciele Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim a swoją działalność opiera ono na zasadach wolontariatu. Obecnie liczy ono 24 stałych członków wspieranych przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Jednym z pierwszych podjętych przez Stowarzyszanie działań była bezpłatna pomocy w nauce dla uczniów potrzebujących tej formy wsparcia. Stowarzyszenie zorganizowało również dni bezpłatnych porad i diagnoz, w czasie których rodzice mogli zasięgnąć porad logopedów, psychologa, okulisty czy też specjalisty od wad postawy.
W okresie swojej dotychczasowej działalności Stowarzyszenie zorganizowało także środowiskową imprezę pn. „Wspieramy młode talenty”, podczas której dzieci i młodzież z terenu naszej gminy mogli zaprezentować swoje talenty i umiejętności. W trakcie tych imprez prowadzone były zbiórki charytatywne a środki w nich pozyskane przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży. Organizacja wyjazdów turystycznych to kolejne z działań podejmowanych przez „Szansę”. Wyjazdy takie wspierane przez samorząd naszej gminy zorganizowano m.in. do Białego Dunajca, Zakrzowa k/Kalwarii czy też Jaskini Wierzchowskiej.
Obok wyjazdów turystycznych Stowarzyszenie corocznie organizuje także wyjazdy na obozy naukowe dla uczniów Gimnazjum, których celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i podnoszenie poziomu ich wiedzy.
W maju 2008 r. Stowarzyszanie „Szansa” zakończyło realizację projektu „Szansa na sobotę”, który został nagrodzony przez Fundację Dzieci i Młodzieży grantem w wysokości 20 tysięcy złotych, a miał na celu podniesienie umiejętności matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów gimnazjum.
Innym, bardzo ważnym punktem działalności Stowarzyszania jest współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie przez „Szansę” akcji dystrybucji artykułów żywnościowych wśród pokrzywdzonych przez los mieszkańców naszej gminy. W akcji tej Stowarzyszanie aktywnie wspierają Ochotnicze Straże Pożarne naszej Gminy. Corocznie organizowana jest również akcja „Święta dla każdego”, której wynikiem są świąteczne paczki żywnościowe przeznaczone dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie wspiera również najuboższych poprzez zbiórki ubrań, butów, zabawek dla dzieci.