Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Stowarzyszenie Rodzina bł. A. Kolpinga w Luborzycy
Wysiołek Luborzycki 83, 32-010 Luborzyca
Tel. 12 387 15 83
Tel. Kom. 721 48 34 34

www.luborzyca.kolping.pl, www.dom.kolping.pl
Poczta email: Luborzyca@kolping.pl; dkluborzyca@kolping.pl

Zarząd:

  • Prezes: ksiądz Tadeusz Majcher - proboszcz parafii w Luborzycy
  • Przewodniczący: Robert Prusak
  • Wiceprzewodnicząca: Teresa Janczyk
  • Skarbnik: Barbara Urbanik
  • Sekretarz: Irena Klimas

Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Luborzycy powstalo w Luborzycy we wrześniu 1992 roku, a inicjatorami jego utworzenia byli ówczesny proboszcz parafii w Luborzycy śp. ksiądz Kazimierz Jancarz oraz ksiądz Kazimierz Hoła.

Spośród wielu zadań , które realizują członkowie Stowarzyszania należy wymienić m.in. kształtowanie osobowości swoich członków jako dobrych chrześcijan, rodziców, obywateli i rzetelnych fachowców, podtrzymywanie tradycji narodowych i lokalnych,rozwój świadomości i integracji wspólnot lokalnych na terenie naszej Gminy, wsparcie działalności mającą na celu aktywizację zawodową szczególnie,osób dotkniętych skutkami długotrwałego bezrobocia, propagowanie przedsiębiorczości oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszaniami Rodziny Kolpinga oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze.
Ważnym elementem w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszanie jest promocja historii, tradycji i kultury naszej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych dla naszego rejonu tradycji kościuszkowskich. Promocja ta prowadzona jest przez członków luborzyckiej Rodziny Kolpinga nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami min. podczas wyjazdów do Niemiec, Austrii i Norwegii. Stowarzyszanie stawia sobie również za jeden ze swoich głównych celów propagowanie idei i filozofii Śp. Jana Pawła II. Działania te realizowane są m.in. poprzez zespół teatralny Rodziny Kolpinga działający w ramach Stowarzyszenia - „Theatrum Mundi”.
Istotnym aspektem działalności Stowarzyszania jest prowadzona przez nie działalność gospodarcza. Prowadzony przez nie Dom Spotkań w Luborzycy jest obecnie jedynym miejscem w którym mogą zatrzymać na nocleg turyści i goście odwiedzający naszą gminę.
Kolpingowski Dom Spotkań dysponuje 54 miejscami noclegowymi. Stowarzyszanie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Luborzycy skutecznie stara się o pozyskanie dostępnych środków pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Rodziny bł. A.Kolpinga w Prusach

Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga rozpoczęło swoją działalność w Prusach w sierpniu 2008 roku.
Jego Przewodniczącą jest pani Lucyna Paos a Prezesem Stowarzyszenia ksiądz Bogusław Zając proboszcz parafii w Prusach. Stowarzyszanie liczy obecnie 19 członków.
Wśród wielu licznych zadań jakich realizacji podjęli się członkowie Stowarzyszania należy wymienić m.in. kształtowanie osobowości swoich członków jako dobrych chrześcijan, rodziców, obywateli i rzetelnych fachowców.
Jednym z najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji lokalnych,zwłaszcza wśród młodych mieszkańców Prus i sąsiadujących z nimi miejscowości. Stąd też członkowie Stowarzyszanie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Prusach aktywnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju uroczystościach religijnych i rocznicowych organizowanych nie tylko w Prusach ale także w innych miejscowościach naszej Gminy.
Stowarzyszanie to blisko współpracuje z działającym w Prusach Kołem Gospodyń Wiejskich.