Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego


Projekty planowane do realizacji z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej to nowe wyzwania dla naszego Samorządu i gmin ościennych miasta Krakowa oraz możliwość realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Z uwagi na powiązania funkcjonalne, walory ekonomiczne i społeczne, dla Miasta Krakowa i jego obszaru funkcjonalnego w celu wspólnego ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich została wyodrębniona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 specjalna alokacja finansowa.
Dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które od czerwca roku 2014 działa na rzecz rozwoju stowarzyszonych gmin tj. Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki.

Projekty realizowane w formule ZIT to inwestycje o znaczeniu strategicznym dla regionu, wprowadzone zostały na listę projektów zidentyfikowanych i oceniane są w trybie pozakonkursowym. Ich realizacja jest niezmiernie ważna z uwagi założone do osiągnięcia cele i wskaźniki opisane w opracowanym i przyjętym Uchwałą przez gminy Stowarzyszenia dokumencie w postaci Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekty w ramach ZIT które realizowane będą na terenie naszej gminy to:

Tytuł projektu Planowany koszt /PLN/ Wkład UE /PLN/ Wkład własny /PLN/ Lata realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
/budynki planowane do termomodernizacji to Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie, SP w Goszczy, SP w Maciejowicach, remiza OSP w Goszczy, remiza OSP w Łuczycach i świetlica wiejska w Zastowie/.
1 366 667 820 000
(60 %)
546 667 2018-2019
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymiana pieców starego typu
/projekt obejmuje dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na piece nowej generacji na paliwa gazowe lub na biomasę. Działanie skierowane do mieszkańców gminy/
3 147 208 3 100 000
(98,5 %)
47 208 2017-2019
Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
/projekt obejmuje budowę parkingów przy stacjach PKP w Baranówce, Goszczy, Łuczycach i Zastowie oraz w centrum gminy, łącznie 300 miejsc postojowych, stojaki dla rowerów oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym oświetlenie i monitoring.
5 152 942 3 530 000
(85 %)
622 942 2017-2018
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
/projekt zakłada zebranie z posesji ok. 160 ton wyrobów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych z 74 budynków należących do osób prywatnych/.
60 000 51 000
(85 %)
9 000 2017
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)
/realizacja projektu polegać będzie na utwardzeniu placu, wyposażeniu w kontenery i pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów, ogrodzeniu i zagospodarowaniu zielenią oraz adaptacji istniejącego budynku na cele socjalno-biurowe/
669 412 569 000
(85 %)
100 412 2018