Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego


Projekty planowane do realizacji z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej to nowe wyzwania dla naszego Samorządu i gmin ościennych miasta Krakowa oraz możliwość realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Z uwagi na powiązania funkcjonalne, walory ekonomiczne i społeczne, dla Miasta Krakowa i jego obszaru funkcjonalnego w celu wspólnego ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich została wyodrębniona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 specjalna alokacja finansowa.
Dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które od czerwca roku 2014 działa na rzecz rozwoju stowarzyszonych gmin tj. Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki.

Projekty realizowane w formule ZIT to inwestycje o znaczeniu strategicznym dla regionu, wprowadzone zostały na listę projektów zidentyfikowanych i oceniane są w trybie pozakonkursowym. Ich realizacja jest niezmiernie ważna z uwagi założone do osiągnięcia cele i wskaźniki opisane w opracowanym i przyjętym Uchwałą przez gminy Stowarzyszenia dokumencie w postaci Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekty w ramach ZIT które realizowane będą na terenie naszej gminy to:

Tytuł projektu Planowany koszt /PLN/ Wkład UE /PLN/ Wkład własny /PLN/ Lata realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /budynki w ilości 7-miu obiektów planowane do termomodernizacji to Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie, SP w Goszczy, SP w Maciejowicach ( budynki oświatowe wyposażone będą w OZE), ponadto remiza OSP w Goszczy, remiza OSP w Łuczycach i świetlica wiejska w Zastowie/. 1 414 448 761 683
60 % kosztów kwk
652 765 2018-2019
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymiana pieców starego typu /projekt obejmuje dofinansowanie do wymiany 311 starych pieców węglowych na piece nowej generacji na paliwa gazowe lub na biomasę. Działanie skierowane do mieszkańców gminy/. 4 496 946 4 429 532
98,5 % kosztów kwk
67 414 2017-2019
Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /projekt obejmuje budowę 5-ciu parkingów przy stacjach PKP w Baranówce, Goszczy, Łuczycach i Zastowie oraz w centrum gminy, łącznie 275 miejsc postojowych, stojaki dla rowerów oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym oświetlenie i monitoring. 6 243 851 5 282 157
85 % kosztów kwk
961 694 2018-2019
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów) /realizacja projektu polegać będzie na utwardzeniu placu, wyposażeniu w kontenery i pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów, ogrodzeniu i zagospodarowaniu zielenią oraz ustawienie gotowych modułów /kontenerów na potrzeby socjalno- administracyjne. 669 412 569 000
85 % kosztów kwk
100 412 2018
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /w wyniku realizacji projektu zebrano z posesji blisko 182 tony wyrobów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków należących do osób prywatnych/ - projekt zrealizowany (w trakcie rozliczania). 60 000 51 000
85 % kosztów kwk
12 379 2017