Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Prusy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.01.2017.
WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Prusy.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 229 o pow. 0,0200 ha objęta KW nr KR1P/00195894/1 położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem R1 – tereny rolnicze w strefie technicznej od linii energetycznej
Działka o kształcie trójkąta położona w terenie płaskim. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią drogi (dz.ew.nr 123 oraz 257/7) oraz tereny wykorzystywane rolniczo, dalsze zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza: 1 418,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc czterysta osiemnaście zł i 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium , wysokość wadium ustala się w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100 brutto) płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie: 0/Kocmyrzów
64 8589 0006 0160 0000 1645 0004
Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 17 lutego 2017r

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego o godzinie 10.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 15zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium , Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, natomiast wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »