Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna dębowego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.02.2017.
WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna dębowego.
Przedmiotem przetargu jest drzewo dębowe w ilości 5 m3, znajdujące się na działce nr 373/4 w miejscowości Baranówka, jest to drzewo ścięte – kłoda o długości 11 mb

Cena wywoławcza sprzedaży drewna dębowego w ilości 5 m3 wynosi 553,50 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy złote 50/100 groszy brutto)
Ustala się wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pęćdziesiat złotych 00/100):

  • płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004.
  • lub w gotówką w kasie Urzędu

Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 10 marca 2017r.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca o godzinie 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny drewna, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto.
O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 10,00zł - kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.

Nabywca, który zostanie wyłoniony w przetargu jest zobowiązany do:

  1. do zawarcia umowy kupna sprzedaży drewna dębowego w ilości 5m3 w kwocie wylicytowanej podczas przetargu
  2. wpłacenia ceny za drewno dębowe w ilości 5 m3 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kupna – sprzedaży

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy. Nabywca zobowiązany jest do wywiezienie drzewa i uporządkowania terenu na własny koszt w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie wywożenia drzewa odpowiada Nabywca.

Dodatkowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pok. 28 II piętro, tel 12 387-14-10 wew. 16

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »