Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w referacie spraw obywatelskich i USC
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.02.2017.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca Podinspektor/Inspektor w referacie spraw obywatelskich i urzędzie stanu cywilnego.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe (ukończone studia prawnicze lub administracyjne i uzyskanie tytułu magistra lub ukończone podyplomowe studia administracyjne);
  7. posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w urzędach administracji publicznej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziane posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy,
  2. biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
  3. umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista,
  4. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, operatywność, odporność na stres,
  5. znajomość regulacji prawnych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce:
   • ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,
   • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
   • ustawa o dowodach osobistych,
   • ustawa o ochronie danych osobowych,
   • ustawa o zmianie imion i nazwisk,
   • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie zastrzeżonych dla kierownika lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, a w szczególności:
   • sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego;
   • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
   • kompletowanie i prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów;
   • pomoc w przenoszeniu aktów z ksiąg do rejestru stanu cywilnego;
   • wykonywanie czynności przygotowawczych związanych z transkrypcją i odtwarzaniem treści aktów sporządzonych za granicą;
   • przygotowywanie oraz wydawanie zaświadczeń (w granicach udzielonego upoważnienia);
   • sprawdzanie poprawności danych w rejestrze PESEL i ew. usuwanie niezgodności;
   • przygotowywanie ksiąg stanu cywilnego do przekazania do archiwum państwowego;
   • przyjmowanie wniosków o naniesienie zmian w aktach stanu cywilnego;
   • prowadzenie spraw związanych z unieważnieniem, sprostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego;
   • gromadzenie dokumentów i przygotowywanie projektów protokołów oświadczeń składanych przez kierownikiem/zastępcą kierownika USC;
   • sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych oraz zamieszczanie przypisków;
   • prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego;
   • przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego;
   • przygotowywanie sprawozdań statystycznych i informacji do MUW i GUS;
   • współdziałanie z organami ewidencji ludności i Urzędami Stanu Cywilnego.
  2. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  3. Udostępnianie na wniosek danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
  4. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.
  5. Prowadzenie spraw z zakresu repatriacji wspólnie z innymi merytorycznymi komórkami.
  6. Przechowywanie testamentów allograficznych.
  7. Prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach zgromadzeń i imprez.
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony),
   • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
  • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na parterze w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB,
  4. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
  9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
  10. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Spraw Obywatelskich i USC” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Spraw Obywatelskich i USC”) w terminie do dnia 8 marca 2017 roku.
  W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
 8. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 24 lutego 2017 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »