Nabór na stanowisko: Popinspektor/Inspektor w referacie finansowym.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.02.2017.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Popinspektor/Inspektor w referacie finansowym.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziane posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy oraz obsługi programów podatkowych,
  2. biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
  3. umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista,
  4. umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
  5. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość,
  6. znajomość regulacji prawnych:
   • ustawa o samorządzie gminnym,
   • ustawa o finansach publicznych,
   • ustawa o rachunkowości,
   • ustawa Ordynacja podatkowa,
   • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
   • ustawa o opłacie skarbowej,
   • ustawa o podatku rolnym,
   • ustawa o podatku leśnym.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie poboru i urządzeń ewidencyjno - księgowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych z terenu wsi: Głęboka, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów,Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice, Marszowice, Wiktorowice i Wilków, a w szczególności:
   1. bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat bezgotówkowych i gotówkowych oraz ich uzgadnianie,
   2. wypisywanie dowodów wpłaty na należności podatkowe,
   3. systematyczna kontrola terminowości wpłat należności przez podatników,
   4. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
   5. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,
   6. zwracanie i zaliczanie nadpłat,
   7. rozliczanie inkasentów i naliczanie im prowizji od zainkasowanych należności podatkowych,
   8. sporządzanie sprawozdań w zakresie wpłat należności podatkowych z uwzględnieniem przypisów, odpisów, umorzeń, sald zaległości oraz nadpłat,
   9. ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych.
  2. Prowadzenie postępowań zgodnie z ordynacją podatkową w zakresie:
   1. odraczania terminów płatności podatków, rozkładania na raty, umarzania oraz nadpłat,
   2. skutecznej likwidacji zaległości podatkowych.
  3. Stosowanie zabezpieczeń należności podatkowych poprzez wpis do hipoteki przymusowej i zastaw skarbowy.
  4. Sporządzanie informacji i jednostkowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
  5. Przygotowywanie postanowień dotyczących pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy
  6. Wystawianie dowodów wpłat oraz prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłaty skarbowej oraz ewopłat lokalnych.
  7. Wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych i udzielanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie posiadanych dokumentów.
  8. Prowadzenie ewidencji księgowej w systemie informatycznym ,,Podatki Gminne” firmy Korelacja.
  9. Przygotowywanie postanowień w zakresie interpretacji przepisów podatkowych.
  10. Współpraca z innymi referatami i instytucjami w zakresie ustalania prawidłowych danych o podatnikach.
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony),
   • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
  • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na I piętrze w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB,
  4. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 ro ochronie danych osobowych (DzUz 2016 rpoz922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (tj.: DzUz 2016 rpoz902),
  9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art13 a ust2 ustawy o pracownikach samorządowych),
  10. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Spraw Finansowych” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym”) w terminie do dnia 8 marca 2017 roku.
  W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia).
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
  Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 24 lutego 2017 r.

Wójt Gminy
mgr inżMarek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »