Czas zapisów do szkoły!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.03.2017.
Marzec to miesiąc, w którym wielu rodziców podejmuje decyzje dotyczące posłania swojego dziecka do szkoły i przedszkola. Dla niektórych rodziców decyzje te, to nie tylko przejaw troski o właściwy rozwój dziecka, ale przede wszystkim odpowiedzialność prawna wynikająca z ustawowego obowiązku zapewnienia dziecku nauki.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
W tym roku po raz pierwszy wszystkim dzieciom w tym wieku przysługiwać będą jednakowe uprawnienia w dostępności do wychowania przedszkolnego. W odniesieniu natomiast do dzieci, które w 2017 r. kończą 6 lat (rocznik 2011 bez względu na miesiąc urodzenia) dotychczasowe prawa zmieniają się w obowiązek. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego właśnie te dzieci zostają objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r. muszą uczestniczyć w zajęciach wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (wyjątek od tej reguły stanowią dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-wtedy termin rozpoczęcia obowiązkowej edukacji przedszkolnej uzależniony jest od okresu odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego).
Rodzaj i lokalizacja placówki, którą wybierze dla dziecka rodzic nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Zapis ten nakłada na rodziców dzieci sześcioletnich nie tylko obowiązek posłania dziecka do wybranego przez siebie przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ale przede wszystkim do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do realizacji tego obowiązku, polegających na przekazaniu dyrektorowi szkoły podstawowej - będącej szkołą obwodową dla dziecka ze względu na miejsce stałego zamieszkania, informacji gdzie i w jakiej formie dziecko ten obowiązek realizuje. Zapisanie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do szkoły, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy wychowanie przedszkolne realizowane jest przez dziecko w placówce poza obwodem szkoły podstawowej.
W świetle obowiązującego prawa rodzic odpowiada za spełnianie przez dziecko tego obowiązku, czyli zobowiązany jest do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Przez niespełnianie takiego obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca przez co najmniej 50% dni zajęć w placówce, do której zostało zapisane.
Niespełnianie przez rodzica obowiązku posłania dziecka sześcioletniego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, albo innej formy wychowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor
Centrum Zarządzania Edukacją
w Kocmyrzowie - Luborzycy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »