Spotkanie z sołtysami.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.03.2017.

W poniedziałek 20 marca br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego z sołtysami gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W spotkaniu uczestniczyli również:Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec, pracownicy Urzędu Gminy (Pani Małgorzata Rodak – Sekretarz Gminy, Pani Kornelia Łakomy – Skarbnik Gminy, a także pracownicy: Pani Agnieszka Kozłowska, Pani Maria Sado, Pani Anna Krawczyk, Pan Leszek Pałetko, Pan Janusz Guzy, Pan Cezary Kaniowski, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pani Magdalena Chmiel-Solarz, główna księgowa ZGK Pani Karolina Kawula,) oraz zaproszeni Goście, przedstawiciele Komisariatu Policji w Słomnikach - Pan Sławomir Trętko (Kierownik Rewiru Dzielnicowych), Pani Karolina Ćwiklińska i Pan Maciej Lejdy, dzielnicowi pracujący na terenie naszej gminy.

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który powitał wszystkich jego uczestników, a następnie-przedstawił problematykę, jaka zostanie omówiona w jego trakcie. Po wystąpieniu Pana Wójta, głos zabrał Pan Sławomir Trętko (Komisariat Policji w Słomnikach), który przedstawił zebranym informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2016, a także zakres działań planowanych przez Policję w 2017 roku, których celem jest dalsza poprawa stanu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Kontynuując swoją wypowiedź Pan S. Trętko .podziękował Panu Wójtowi oraz samorządowi naszej gminy za dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Słomnikach., a następnie poinformował o działaniu aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i zachęcił wszystkich do korzystania z niej. Zwrócił także uwagę na konieczność uwrażliwienia, zwłaszcza osób starszych, na oszustwa metodą „na wnuczka”, a także odniósł się do kwestii zagubienia dokumentów, przypominając, iż zagubienie dokumentów winno być zgłoszone w Wydziale, który dokumenty wydawał Zwrócił przy tym uwagę na konieczność zastrzeżenia utraconych dokumentów w banku, aby dzięki temu uniemożliwić wzięcie kredytu np. przez internet. Po zakończeniu wystąpienia Pan S. Trętko, odbyła się dyskusja, podczas której, obecni na spotkaniu Sołtysi poruszyli sprawy dotyczące problemu tzw. „autosklepów”, które zatrzymując się na drogach zagrażają bezpieczeństwu, nielegalnych wysypisk odpadów budowlanych oraz świetlówek w Dojazdowie i Skrzeszowicach, bezpieczeństwa drogowego, w tym problemu nagminnego przekraczania prędkości, a także sprawy wynikające z działania „nieformalnych” grup pseudokibiców, w tym niszczenie wiat przystankowych
W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Kozłowska przedstawiła zebranym prezentację multimedialną dotyczącą planowanych działań inwestycyjnych na rok bieżący. Jej uzupełnieniem było wystąpienie Pana Wójta Marka Jamborskiego, który szczegółowo przedstawił zebranym tematykę realizacji szeregu planowanych inwestycji, w tym m.in.: budowy Szkoły Podstawowej w Karniowie, przebudowy drogi powiatowej Kocmyrzów-Słomniki (planowana modernizacja nawierzchni oraz budowa chodników). Odnosząc się do sprawy budowy chodników przy drogach powiatowych Pan Wójt zaznaczył, iż:” w Goszczy pozostał do wykonania jeden odcinek, przygotowywana jest dokumentacja do realizacji chodników w Skrzeszowicach oraz Łuczycach. Niebawem projektowane będą też chodniki przy drodze powiatowej w Kocmyrzowie (na dół), Dojazdowie (rondo- plac Św. Stanisława) i Baranówce)”.
Po wystąpieniu Pana Wójta, głos zabrał Pan Janusz Guzy, który przedstawił bardzo szczegółową informację na temat planowanych do realizacji inwestycji na drogach gminnych.
W dalszej części spotkania Pan Cezary Kaniowski przedstawił problem chodnika przy drodze wojewódzkiej 776. Powiedział On m.in. „Chodnik będzie po prawej stronie jadąc od Krakowa. Jest przygotowywana dokumentacja techniczna. W ramach inwestycji będzie wykonany chodnik, umocnienie rowów, przebudowa wjazdów. Do 30 grudnia złożony został wniosek o ujęcie budowy chodnika w IS. Oświetlenie nie zostało ujęte. Jest to bowiem zadanie własne gminy”.
Z kolei Pan Leszek Pałetko przedstawił informacje dotyczące inwestycji związanych z budową oświetlenia ulicznego. Po przedstawieniu ww. informacji, Pan Wójt zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie miejsc, w których lampy zapalają się za wcześnie i za późno gasną.
W kolejnym punkcie spotkania prezentację dotyczącą bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz stanu technicznego sieci wodociągowej przedłożyła Pani Dyrektor Magdalena Chmiel-Solarz. Według oceny Pani Dyrektor priorytetem jest wymiana systemu sterowania oraz budowa hydroforni w Łuczycach. Kończąc swoją wypowiedź Pani M. Chmiel-Solarz złożyła podziękowania dla wszystkich sołtysów za pomoc i zaangażowanie w działania związane z podpisywaniu nowych umów. Uzupełniając wypowiedź Pani Dyrektor, Pani Karolina Kawula, główna księgowa ZGK, szczegółowo omówiła działania Zakładu w ich finansowym aspekcie.
Po zakończeniu prezentacji tematyki związanej z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, ekodoradca, Pani Anna Krawczyk przybliżyła obecnym na spotkaniu informacje dotyczące uchwały antysmogowej, której zapisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Uchwała ta przewiduje m.in. konieczność wymiany pieców na piece V-generacji.
Obecna na spotkaniu Pani Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy, podsumowała pracę Rady związane z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Dokonała także podsumowania „Dnia Otwartego” w szkołach naszej gminy, który odbył się 19 marca br.
Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Rodak zwróciła się do obecnych na spotkaniu Sołtysów o szczegółowe zapoznanie się z projektem statutu sołectw oraz wniesienie ewentualnych uwag i spostrzeżeń co do zapisów projektu. Po wysłuchaniu informacji udzielonej przez Panią Kornelię Łakomy – Skarbnika Gminy, obecni na spotkaniu Sołtysi podjęli w głosowaniu decyzje o nie wyodrębnianiu z budżetu gminy oddzielnego Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »