Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.04.2017.

Obwieszczenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA z dnia 03 kwietnia 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Kocmyrzów - Uchwały Nr XXVII/209/201 z dnia 29 marca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. (z późn. zm.)

Podejmowana zmiana Planu dotyczy zmiany przeznaczenia działek o numerach: 34/1,6/15, 638/11, 638/1, 638/3 położonych w sołectwie Kocmyrzów w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca.
Celem zmiany planu jest realizacja celu publicznego poprzez umożliwienie budowy w Gminie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany planu. Wnioski wykraczające poza zakres określony w powołanej Uchwale Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca, 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97, woj. Małopolskie w terminie do dnia 12 maja 2017 roku /piątek/. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »