KONTAKT - STANOWISKA, KOMPETENCJE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kocmyrzów- Luborzyca
32-010 Luborzyca, Luborzyca 97
e-mail: opskoc@poczta.onet.pl


Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek-piątek: 7.00 - 15.00


Struktura organizacyjna GOPS

Kierownik: Elżbieta Turek

Główny Księgowy: Bożena Wierzba

Dział Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych
tel: 012 387 11 10 tel: 012 387 11 71
fax: 012 378 11 10 fax: 012 387 11 71
   
Pracownicy socjalni: Pracownicy:
1/ Renata Żbikowska 1/ Barbara Bednarczyk
2/ Katarzyna Kurbiel 2/ Anna Pazdalska
3/ Patrycja Swatek 3/ Beata Mossoczy
4/ Monika Łopatowska  
5/ Sylwia Zawalska-Wierzbińska  

 

Kierownik GOPS - Elżbieta Turek

Do zadań kierownika ośrodka należą :
- organizacja pracy ośrodka oraz nadzór i kontrola wykonywanych zadań
- wydawanie decyzji administracyjnych
- racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami i rozliczanie realizowanych zadań
- przedstawianie Radzie Gminy sprawozdań z działalności ośrodka
- współpraca z Radą Gminy, komisjami , instytucjami i organizacjami w celu realizacji zadań z pom.społ.
- reprezentowanie ośrodka na zewnątrz

Główny Księgowy GOPS - Bożena Wierzba

Główny Księgowy prowadzi obsługę finansową Ośrodka i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację budżetu ośrodka i gospodarkę finansową.

Kontystka - Justyna Tomaszewska
Prowadzenie spraw związanych z księgowością.

Pracownicy socjalni
 
Sprawy z zakresu pomocy społecznej są prowadzone przez pracowników socjalnych działających w 5 rejonach opiekuńczych. Wnioski w sprawie pomocy można składać bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

starszy pracownik socjalny Renata Żbikowska
rejon: Czulice, Głęboka, Łuczyce, Wola Luborzycka, Wilków

pracownik socjalny Katarzyna Kurbiel
rejon: Dojazdów, Goszcza, Goszyce, Maciejowice, Wiktorowice,

pracownik socjalny Patrycja Swatek
rejon: Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Rawałowice, Pietrzejowice, Sulechów

pracownik socjalny Monika Łopatowska
rejon: Baranówka, Marszowice, Sadowie, Wysiołek Luborzycki, Zastów

pracownik socjalny Sylwia Zawalska-Wierzbińska
rejon: Luborzyca, Łososkowice, Karniów, Skrzeszowice, Prusy


Do zadań pracowników pracujących w rejonie należy m. in :

- ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej , analiza i ocena zjawisk społecznych
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów
- prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji materialnej i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy
- planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielana pomoc jest skuteczna
- współpraca z organizacjami społecznymi w celu lepszego rozeznania środowska i problemów mieszkańców, ich integracji ze środowiskiem oraz doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin ,
- pobudzanie społecznej aktywności
- poradnictwo , praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
- znajomość przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, celem lepszego planowania pomocy
- przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości

 

Do zadań pracowników pracujących w Dziale Świadczeń Rodzinnych należy m.inn:

- prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
- kompletowanie i weryfikacja dokumentacji, czego wynikiem jest wypłata świadczeń w postaci:

  • zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków

  • zasiłków pielęgnacyjnych
  • świadczeń pielęgnacyjnych

- prowadzenie postępowania w sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów

czego wynikiem jest
  • wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych czego wynikiem jest

  • ściągnięcie od dłużników należności alimentacyjnych