Rozwój i Gospodarka

Planowanie rozwoju to wytyczanie głównych kierunków działania w kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego, a tym samym rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej oraz pobudzanie i stymulowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz stabilnego i zrównoważonego rozwoju gminy.

O sukcesie planowanego przedsięwzięcia decyduje dobrze przygotowany plan działania i świadome programowanie wszelkich zamierzeń. Dotyczy to przede wszystkim działań na szczeblu lokalnym. Ponadto planowanie rozwoju jest bardzo ważne ze względu na fakt, iż od maja 2004 roku staliśmy się państwem członkowskim Unii Europejskiej i posiadanie dokumentów planistycznych ułatwia dostęp do pozabudżetowych źródeł finansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jak również innych programów pomocowych. Nie ma bowiem jednostki samorządu terytorialnego, która byłaby zdolna do finansowania swego rozwoju wyłącznie z własnych środków budżetowych.

Największe szanse na realizację planów istnieją wówczas gdy są one akceptowane przez społeczność lokalną, a warunkiem ich realizacji jest chęć integracji wokół wspólnych celów rozwojowych i wola konsekwentnego działania.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski