Zagospodarowanie przestrzenne

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się tzw. opłatę planistyczną.

 

Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca (publ. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 245, poz. 2717 z dnia 25 sierpnia 2004 r.),
zmieniony Uchwałą Nr XX/125/08 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (publ. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 568, poz. 3757 z dnia 29 sierpnia 2008 r.)

Stosownie do postanowień ustawy, § 47 uchwały Rady Gminy określa, że: wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu ustala się w stosunku do terenów oznaczonych symbolami:

 1. P, UU - w wysokości 20%,
 2. MU - w wysokości 15%,
 3. MR, MN, M3, MP, MW - w wysokości 10% wzrostu wartości.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią planu: