Sektorowy program Operacyjny - Leader
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2004.

Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006"; Działanie 2.7; Pilotażowy program LEADER + - Schemat I

W ramach porozumienia 7 gmin: Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki; realizujemy Projekt "Korona Północnego Krakowa" - Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym.

W dniu 20 grudnia 2004 roku zostało zawarte porozumienie siedmiu gmin, na mocy którego Gmina Zielonki, wskazana przez uczestników jako Beneficjent Programu, złożyła wniosek w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa o sfinansowanie Projektu.
Umowa z FAPA została zawarta 16 września 2005 r.
Projekt dotyczy przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 gmin graniczących z północnym Krakowem, z udziałem i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Zachowanie własnej tożsamości, ochrona unikalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przy nieuchronnych zmianach związanych z napływem nowych mieszkańców i "wielkomiejską" ekspansja, to zidentyfikowane problemy gmin podkrakowskich. Projekt zakłada zbadanie oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju tego obszaru oraz ekspercką analizę możliwości realizacji wykreowanych projektów. W trakcie realizacji projektu na zintegrowanym obszarze gmin realizujących projekt będzie budowana Lokalna Grupa Działania. Dodatkowo, rozpocznie się budowanie innowacyjnego, modelowego systemu komunikacji z mieszkańcami.

Całkowity koszt Projektu : 150 tys. PLN
Projekt finansowany z następujących źródeł:
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - 80 %
- Budżet państwa - 20 %

Czas realizacji: listopad 2005 roku - kwiecień 2006 roku.

Cele Projektu:
- wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)
- wsparcie procesu tworzenia i działalności LGD
- promocja obszarów wiejskich
- mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
- upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach aktywizujących mieszkańców.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »