Fundusz Spójności - inaczej nazywany Funduszem Kohezji, wraz z funduszami strukturalnymi zaliczany jest do instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., a wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym funduszu jest dostarczenie wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Jednym z podstawowych programów wykorzystujących środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, powołany zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy - 9,7 mld euro. W ramach programu wytyczono15 osi priorytetowych:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa - 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);

 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS);

 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS);

 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR);

 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR);

 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T - 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS);

 7. Transport przyjazny środowisku - 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS);

 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe - 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR);

 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);

 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii - 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);

 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe - 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR);

 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR);

 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR);

 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR);

 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności - 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).

I oś priorytetowa gospodarka wodno-ściekowa dotyczy inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej, czy oczyszczalni ścieków. Oczekiwane efekty osi wodno-ściekowej to m.in. 9 tys. km kanalizacji sanitarnej, w wyniku czego 810 tys. osób zostanie podłączonych do sieci.

Realizacja celu umożliwi:

 • poprawę warunków życia mieszkańców,

 • poprawę stanu środowiska wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego,

 • wzrost atrakcyjności terenu.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca realizuje projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" w ramach działania 1.1 gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu 1 gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013. W wyniku realizacji projektu powstanie ok. 31,5 km kanalizacji sanitarnej, do której przyłączonych zostanie 3 948 osób.