Projekt realizowany pn: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" jest pierwszym istotnym zadaniem regulującym gospodarkę wodno - ściekową na terenie gminy. Stąd w jego nazwie znajduje się sformułowanie - etap I. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych. Zrealizowany projekt wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego chroniąc jego potencjał ekologiczny i podnosząc poziom życia mieszkańców gminy. Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną zwiększy również atrakcyjność gminy dla inwestorów zewnętrznych co pośrednio przyczyni się do lokalnego wzrostu gospodarczego w tym wzrostu zatrudnienia.

Projekt: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" jest współfinansowany ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie realizowane jest w ramach I osi priorytetowej "gospodarka wodno - ściekowa", działanie 1.1.: "gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowita wartość projektu wynosi: 41 973 818 PLN.
w tym wartość dofinansowania: 29 627 507 PLN

Dzięki wsparciu finansowemu Gmina Kocmyrzów - Luborzyca do końca czerwca 2012 roku wykona łącznie 31 483 mb kanalizacji sanitarnej. Budowana sieć kanalizacyjna oparta będzie na systemie grawitacyjno - ciśnieniowym z dużym udziałem kanalizacji grawitacyjnej z uwagi na uwarunkowania terenu. Kolektory grawitacyjne w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane będą głównie z PCV, tłoczne z PE. Tylko w uzasadnionych przypadkach montowane będą kolektory z rur kamionkowych.

Projekt realizowany jest w dwóch głównych fazach:

Faza I: zapoczątkowana przez Beneficjenta (Gminę Kocmyrzów - Luborzyca) już w roku 2004 r. obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla czterech miejscowości: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach fazy I przygotowano również studium wykonalności projektu zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz nabyto nieruchomości niezbędne do realizacji projektu.

Faza II: obejmująca następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prusy - część 1, w zakres której wchodzi: 4 074 mb kolektorów grawitacyjnych oraz 200 mb kolektorów bocznych (rys. 1 - obrazowo przedstawiający zakres zadania: Prusy cz. 1: JPG - 1325 KB),

  2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dojazdów i Krzysztoforzyce - część 1, w zakres której wchodzi: 2 796 mb kolektorów grawitacyjnych, 253 mb kolektorów grawitacyjnych bocznych, 447 mb kolektorów tłocznych, 1 pompownia sieciowa (rys. 2 - obrazowo przedstawiający zakres zadania: Dojazdów i Krzysztoforzyce - część 1: JPG - 6012 KB),

  3. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów, która ze względów ekonomicznych oraz technicznych została podzielona na następujące działania:

  • działanie 1: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów część 2 i Prusy część 2, w zakres którego wchodzi: 6 787 mb kolektorów grawitacyjnych, 310 mb kolektorów grawitacyjnych bocznych, 928 mb kolektorów tłocznych, 2 pompownie sieciowe (rys. 3 - obrazowo przedstawiający zakres zadania: Dojazdów cz. 2: JPG - 7771 KB i Prusy cz. 2: JPG - 7520 KB),

  • działanie 2: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzysztoforzyce część 2, w zakres którego wchodzi: 4 633 mb kolektorów grawitacyjnych, 196 mb kolektorów grawitacyjnych bocznych, 1 755 mb kolektorów tłocznych, 2 pompownie sieciowe (rys. 4 - obrazowo przedstawiający zakres zadania: Krzysztoforzyce cz. 2: JPG - 10206 KB),

  • działanie 3: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prusy część 3 i Zastów część 1, w zakres którego wchodzi: 2 773 mb kolektorów grawitacyjnych, 276 mb kolektorów grawitacyjnych bocznych, 133 mb kolektorów tłocznych, 1 pompownia sieciowa (rys. 5 - obrazowo przedstawiający zakres zadania: Prusy cz. 3: JPG - 7558 KB i Zastów cz. 1: JPG - 6562 KB),

  • działanie 4: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zastów część 2, w zakres którego wchodzi: 3 619 mb kolektorów grawitacyjnych, 412 mb kolektorów grawitacyjnych bocznych, 1891 mb kolektorów tłocznych, 3 pompownie sieciowe (rys. 6 - obrazowo przedstawiający zakres zadania: Zastów cz. 2: JPG - 8370 KB).

Do II fazy realizacji projektu należy zaliczyć również działania towarzyszące, w szczególności takie jak: prowadzenie nadzoru inwestycyjnego, autorskiego, działania informacyjno - promocyjne, zarządzenie projektem. W ramach działań promocyjnych m.in. zrealizowana została strona internetowa www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/kanalizacja/ oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca założenia oraz poszczególne fazy realizacji projektu (PowerPoint: PPT - 6550 KB). W trakcie realizacji inwestycji ukazywały się ogłoszenia dotyczące Projektu w prasie lokalnej oraz regionalnej.
14 grudnia 2012 odbyła się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Baranówce konferencja podsumowująca Projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I". Zakres inwestycji został przybliżony uczestnikom konferencji podczas prezentacji (PowerPoint: ZIP - 337 MB KB) poprowadzonej przez Pana Wiesława Wójcika - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

W ramach projektu realizowana będzie jedynie główna sieć kanalizacyjna do granic nieruchomości prywatnych. Koszty wykonania przyłączy ponosić będą indywidualni mieszkańcy. Założeniem realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" jest objęcie kanalizacją sanitarną:

  • 3 948 mieszkańców z 4 miejscowości,

  • 3 obiektów użyteczności publicznej (szkoła podstawowa, przedszkole samorządowe, Dom Pomocy Społecznej)

  • 31 podmiotów gospodarczych.