Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Organizacje i Stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz Mieszkańców naszej Gminy. Działalność ta obejmuje większość aspektów życia codziennego naszych Mieszkańców. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań warto wymienić choćby działalność na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, szeroka rozumianą działalność charytatywną, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Mieszkańców naszej Gminy.

Wśród organizacji społecznych istniejących w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca należy wymienić przede wszystkim: Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP oraz Stowarzyszenia takie jak: "Szansa" i "Rodzina Kolpinga".

Zdajemy sobie sprawę, iż przedstawiony poniżej wykaz organizacji i stowarzyszeń społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z różnych względów nie jest wykazem kompletnym, dlatego też zwracamy się z apelem i prośbą do członków wszystkich nie wymienionych tu organizacji i stowarzyszeń społecznych o kontakt z Urzędem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca celem uzupełnienia powyższego wykazu: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

ROK 2020

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 listopada 2018 roku.

Celem niniejszego Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych.

W załączeniu:

 

ROK 2019

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29 listopada 2018 roku.

Celem niniejszego Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych.

W załączeniu:

 

Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018: Sprawozdanie

 

KONSULTACJE NA ROK 2020

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków /opinii do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Wnioski lub opinie należy kierować pocztą elektroniczną na adres: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl za pomocą załączonego formularza lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
Luborzyca 97
32-010 Luborzyca

(z dopiskiem na kopercie „Konsultacje-NGO”) w terminie: od dnia 25.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r.

W załączeniu:

 

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2020 rok

Do 9 grudnia 2019 r. można składać wnioski o dotacje z Programu „Niepodległa” na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku.

Środki z Programu Dotacyjnego „Niepodległa” są przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł, a dofinansowanie może wynieść od 10 tys. do 100 tys zł. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 lutego do 20 listopada 2020 r.

Uprawnione do składania wniosków w Programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),

 • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie witkac.pl

Więcej informacji oraz regulamin Programu znajdą Państwo na stronie internetowej „Niepodległa”:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/ 

Konkurs FIO edycja 2020
dla organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4.
W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
1. Priorytet Aktywne społeczeństwo; projekty angażujące obywateli i dające im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
2. Priorytet Aktywni obywatele; projekty przyczyniające się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych
3. Priorytet Silne organizacje pozarządowe; projekty przyczyniające się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;
 • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
 • wysokość wnioskowanej dotacji: od 20 tys. zł do 120 tys. zł.
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.


W celu złożenia oferty należy utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl

Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/?fbclid=IwAR0Vita7wliptn3AH-AGChP_Gm7V439PEnWd60orRiNPhFXJMQ26PwwSfTg

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.09.2019 r. o godz. 13.30, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

ZARZĄDZENIE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego - projekt „Stawiam na rozwój”.

 

OGŁOSZENIE w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

 

Pliki do pobrania:

„MAŁE GRANTY” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

1. O „Małe granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Jest to tryb uproszczony, zgodny z zapisami art. 19a ustawy; poza otwartymi konkursami ofert.

3. Oferty na realizację zadania składane są z inicjatywy organizacji.

 

Warunki uzyskania dotacji:

1/ oferta winna dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

2/ dofinansowanie (wsparcie) lub finansowanie zadania nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

3/ termin realizacji zadania do 90 dni.

4/ jedna organizacja w roku kalendarzowym może otrzymać w trybie pozakonkursowym max 20 tys. zł.

5/ Oferta winna być sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z dnia 14 kwietnia 2016 roku ( wg instrukcji).

Z środków przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje dla organizacji pozarządowych na „małe granty” może być przeznaczona kwota w wysokości max 20%. Wnioski/oferty składane przez organizacje pozarządowe winny mieścić się w zakresie zadań wskazanych jako priorytetowe w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

Procedura – zasady przyznawania dotacji:

Ofertę należy złożyć do urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dziennik podawczy z dopiskiem „Mały Grant” lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca z dopiskiem „Mały Grant”. Nabór odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok (do wyczerpania przeznaczonych środków). Czas oceny złożonej oferty jest stosunkowo krótki (zaleca się złożenie oferty na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania). Oceny warunków formalnych oraz celowości realizacji zadania dokonuje organ administracji publicznej (właściwa komórka merytoryczna oraz Wójt Gminy w drodze Zarządzenia).

W przypadku uznania celowości realizacji zadania oferta jest upubliczniona w ciągu 7 dni od złożenia tj. zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Każdy może wnieść uwagi do upublicznionej oferty, uwagi rozpatrywane są przez organ. Po pozytywnej decyzji niezwłocznie podpisuje się umowę o dotację.

Załącznikiem do oferty jest kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Dotyczy to tylko tych podmiotów które nie są zarejestrowane w KRS (organizacje mające wpis do KRS nie składają załącznika).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego:

Z realizacji zadania organizacja sporządza sprawozdanie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Telefon kontaktowy: 12/ 387 00 36

e-mail: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Wzór oferty i sprawozdania znajduje się poniżej:

WZÓR OFERTY - PDF

WZÓR OFERTY - DOC

Nowy wzór sprawozdania obowiązujący od 1 marca 2019 roku (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego / Dziennik Ustaw z dnia 26.X.2018 r. poz. 2055):

WZÓR SPRAWOZDANIA - PDF

WZÓR SPRAWOZDANIA - DOC

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Nazwa oferenta:

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzeszowicach

Nazwa Zadania:

„Biesiada Kapuściana” w Skrzeszowicach

Rodzaj zadania publicznego:

upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania publicznego:

od 16-11-2019 do 16-12-2019

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

16-10-2019

Status oferty:

Oferta w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:

10 000,00 PLN

Proponowana kwota dotacji:

10 000,00 PLN

Termin i forma zgłaszania uwag:

do dnia 29-10-2019 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)

 

Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12 387 00 36

e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

Ogłoszenie
w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Aktywne Czulice i okolice
Nazwa Zadania:
„Spotkanie z „historią Czulic i okolic” – międzypokoleniowa integracja mieszkańców”
Rodzaj zadania publicznego:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Termin realizacji zadania publicznego:
od 17-12-2019 do 31-12-2019
Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
25-11-2019
Status oferty:
Oferta w trakcie zgłaszania uwag
Wnioskowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN
Proponowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN
Termin i forma zgłaszania uwag:
do dnia 06-12-2019 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)
Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca
Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca
Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)
Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12/ 387 00 36
e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

Ruszył nabór w ramach Programu „KLUB 2020” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży - ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nabór trwa do 15 marca 2020 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

 

Program skierowany jest do Klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

 

Klub ubiegający się o dofinansowanie 1 sekcji (jednosekcyjny) może zawnioskować o 10 000,00 zł.

 

Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż 1 sekcji (wielosekcyjny) może zawnioskować o 15 000,00 zł.

 

Dofinansowane mogą zostać podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:

 • Wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

 • Zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych

Należy zapewnić udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.

 

Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2020 r.

 

Więcej na stronie internetowej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

 

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl

 

2019-12-06