Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obrona Cywilna i bezpieczeństwo

Telefony alarmowe do służb ratunkowych:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

992  Pogotowie Gazowe

991  Pogotowie Energetyczne

112  Europejski Numer Alarmowy

 

Komisariat Policji w Słomnikach

ul. Jana Pawła II 5, 32-090 Słomniki

tel. 12 388 29 97 lub 997

e-mail: dyzurni-kp-slomniki@kpp-krakow.policja.gov.pl

Zasięgiem działania obejmuje Gminę Słomniki, Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

ul. Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków

tel. do Dyżurnego Sztabu Policji 12 61 57 600

 

 

OBRONA CYWILNA:

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obrona cywilna ma na celu:

 • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków

W zakresie obrony cywilnej powyższa ustawa określa ponadto (Dział IV ustawy):

 • organy administracji w sprawach obrony cywilnej
 • skład oraz sposób tworzenia formacji obrony cywilnej
 • obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej (służba w OC, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności)
 • przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.

W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Są to następujące zadania:

 • służba ostrzegawcza
 • ewakuacja
 • przygotowanie i organizowanie schronów
 • obsługa środków zaciemnienia
 • ratownictwo
 • służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną
 • walka z pożarami
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej
 • doraźne grzebanie zmarłych
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne

Krajowe regulacje prawne dotyczące obrony cywilnej, tj. ustawa o powszechnym obowiązku obrony oraz akty wykonawcze do niej, nie są spójne i nie wyczerpują wszystkich obszarów zadaniowych obrony cywilnej wymienionych przez Protokół. Przepisy nie określają jednoznacznie zadań ochrony ludności realizowanych w czasie pokoju, ograniczając się wyłącznie do zadań obejmujących działalność planistyczną, organizacyjną, szkoleniową i upowszechniającą wiedzę na temat problematyki obrony cywilnej.

W ostatnich latach wiele aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać, a w ich miejsce nie zostały przyjęte nowe regulacje. Dotyczy to zwłaszcza uchylenia art. 140 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który stanowił delegację ustawową do wydania przez Radę Ministrów rozporządzeń określających obowiązki i uprawnienia organów w sprawie obrony cywilnej, kwestie formacji obrony cywilnej oraz sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania. Brak regulacji prawnej w powyższych przypadkach ogranicza możliwości realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej.

Z powyższych względów, rozpoczęto prace nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która uporządkuje kompetencje i zadania wszystkich organów administracji publicznej, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz innych podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Ustawa ureguluje również sposób funkcjonowania ww. podmiotów zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, zgodnie z ww. Protokołem Dodatkowym. Jednocześnie przygotowane zostaną akty wykonawcze do ustawy, które wraz z nią określą ramy prawne obrony cywilnej odpowiadające współczesnym potrzebom i zagrożeniom. Ustawa stanowić będzie dopełnienie rozwiązań przyjętych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, co razem złoży się na kompleksową regulację prawną w obszarze ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

https://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/Zadania_Obrony_Cywilnej

SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z najstarszych działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizacji społecznych. Pierwsza z działających po dzień dzisiejszy na obszarze Gminy jednostek OSP została założona w roku 1903 w Czulicach. Wiele z działających dziś jednostek OSP na swoje korzenie w okresie II Rzeczypospolitej (1918 -1939).

Od początku swego istnienia głównym celem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest walka z zagrożeniem pożarowym oraz pomoc mieszkańcom Gminy w przypadku każdego innego zagrożenia.

Ochotnicze Straże Pożarne pełniły i pełnią równie istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym lokalnych społeczności naszej Gminy. To członkowie OSP są inicjatorami i organizatorami licznych lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych, to strażackie remizy stanowią od lat swoiste centra wokół których koncentruje się życie społeczne i kulturalne mieszkańców miejscowości tworzących Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż szczególnie w ostatnim okresie czasu Ochotnicze Straże Pożarne stanęły przed kolejnym, bardzo ważnym zadaniem, jakim jest dbałość i troska o zachowanie ważnych elementów naszej lokalnej tradycji i historii.

Dziś na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarejestrowanych jest jedenaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to jednostki OSP działające w Czulicach, Głębokiej, Goszczy, Goszycach, Karniowie, Łoskoskowicach, Łuczycach, Maciejowicach, Marszowicach, Rawałowicach i Skrzeszowicach.

Pracę ich koordynuje Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Skład Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który kierował będzie działalnością OSP w latach 2021-2026 przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu Gminnego – Zbigniew Wawro

Wiceprezes Zarządu Gminnego – Henryk Dutkiewicz

Wiceprezes Zarządu Gminnego – Rafał Kozik

Komendant Gminny OSP – Andrzej Szwajca

Sekretarz Zarządu – Krzysztof Malik

Skarbnik Zarządu – Leszek Kaczmarczyk

Członkowie Prezydium Zarządu – Michał Łach, Łukasz Dutkiewicz

Członkowie Zarządu: druhna Aleksandra Bielecka, druh Marek Majewski, druh Zbigniew Stefańczyk, druh Stanisław Kułaga, druh Zenon Korfel, druh Jacek Głowa.

Komisja Rewizyjna, w składzie: Michał Sołek, Wojciech Janczyk, Sławomir Doniec, przedstawiciele Oddziału Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którzy reprezentować go będą we władzach ZOSP Powiatu Krakowskiego, a zostali nimi druhowie Zbigniew Wawro i Andrzej Szwajca oraz delegaci na Zjazd Powiatowy ZOSP RP: Marek Jamborski, Rafał Kozik, Krzysztof Malik i Leszek Kaczmarczyk.

OSP Czulice

OSP Czulice to najstarsza z działających w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca jednostek strażackich. Została ona założona w 1903 roku. Liczba członków OSP (dorośli): 42 osoby.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8 osób.

Na wyposażeniu wyposażeniu jednostki są 2 samochody pożarnicze marki „Renault Master ” oraz Ford „Transit”. Jednostka OSP Czulice posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Czulice pełni druh Zbigniew Wawro, a jej Naczelnikiem jest druh Rafał Solarz.

 

 

OSP Głęboka

Rok założenia: 1933
Liczba członków OSP (dorośli): 15 osób.
Wyposażeniu jednostki: samochód marki „Żuk”.
Jednostka OSP Głęboka posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Głęboka pełni druh Marek Majewski a jej Naczelnikiem jest druh Jarosław Łagowski.

OSP Goszcza

Rok założenia: 1922

Liczba członków OSP (dorośli): 64 osoby.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców:12 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 6 osób. Kobieca Drużyna Strażacka: 8 osób.

Od roku 2015 w ramach OSP Goszcza działa specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza.
Wyposażeniu jednostki: trzy samochody pożarnicze „Skania ”," oraz dwa samochody Ford „Transit”.
Jednostka OSP Goszcza posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Goszcza pełni druh Henryk Dutkiewicz, a jej Naczelnikiem jest druh Łukasz Dutkiewicz. Kapelanem jednostki jest ksiądz Andrzej Orlikowski - proboszcz parafii Goszcza.


Przy OSP Goszcza działa strażacka orkiestra dęta „TON” oraz klub piłkarski „Strażak” Goszcza.

Od 1997 roku jednostka OSP Goszcza działa w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 

https://www.osp.com.pl/Malopolskie/krakowski/Kocmyrzow-Luborzyca/OSP-Goszcza

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ochotnicza%20stra%C5%BC%20po%C5%BCarna%20w%20goszczy

 

https://www.facebook.com/GPRGoszcza/

OSP Goszyce

Rok założenia: 1928

Liczba członków OSP (dorośli): 28 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 7 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 7 osób.
Wyposażeniu jednostki: samochód pożarniczy marki „Renault ”.
Jednostka OSP Goszyce posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Goszyce pełni druh Zenon Korfel, a jej Naczelnikiem jest druh Grzegorz Kułaga.

 

https://www.facebook.com/osp.goszyce/

OSP Karniów

Rok założenia: 1950
Liczba członków OSP (dorośli): 25 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 7 osób.
Wyposażeniu jednostki: samochód pożarniczy marki „ Renault”.
Jednostka OSP Karniów posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Karniów pełni druh Rafał Kozik, a jej Naczelnikiem jest druh Marcin Kaczor.

OSP Łososkowice

Rok założenia: 1958

Liczba członków OSP (dorośli): 21 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8 osób.
Wyposażenie jednostki: samochód pożarniczy marki „Magirus”.
Jednostka OSP Łososkowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Łososkowice pełni druh Tomasz Blitek, a jej Naczelnikiem jest druh Tomasz Przewoźniak.

 

https://www.facebook.com/OSP-%C5%81ososkowice-1417178378518011/

 

OSP Łuczyce

Rok założenia: 1927

Liczba członków OSP (dorośli) : 59 mężczyzn , 17 kobiet.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 16 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 8 osób. Strażacka Drużyna Pożarnicza kobiet: 8 osób.
Wyposażenie jednostki: samochody pożarnicze marki „Star - ratownictwo techniczne ”, „MAN” oraz Ford „Transit”.
Jednostka OSP Łuczyce posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Łuczyce pełni druh Michał Łach, a jej Naczelnikiem jest druh Paweł Łach.

Od 1995 roku jednostka OSP Łuczyce działa w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 

https://www.osp.com.pl/Malopolskie/krakowski/Kocmyrzow-Luborzyca/OSP-Luczyce

 

https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-%C5%81uczyce-880469058693650/

OSP Maciejowice

Rok założenia: 1953

Liczba członków OSP (dorośli) : 45 osób.
Wyposażenie jednostki: samochód pożarniczy marki „Magirus”.
Jednostka OSP Maciejowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Maciejowice pełni druh Leszek Kaczmarczyk, a jej Naczelnikiem jest druh Tomasz Doniec.

 

https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Maciejowicach-919202371499324/

OSP Marszowice

Rok założenia: 1953

Liczba członków OSP (dorośli): 40 osób
Wyposażenie jednostki: samochód pożarniczy marki „Star”.
Jednostka OSP Marszowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Maciejowice pełni druh Stanisław Kułaga , a jej Naczelnikiem jest druh Piotr Dzieża.

 

https://www.facebook.com/ospmarszowice/

 

OSP Rawałowice

Rok założenia: 1968.

Liczba członków OSP (dorośli): 21 osób.  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopcy: 12 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęta: 4 osoby. Drużyna Pożarnicza kobiet: 8 osób. 
Wyposażenie jednostki: samochód marki „Lublin”.
Jednostka OSP Rawałowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Rawałowice pełni druh Jacek Głowa, a Naczelnikiem jest druh Stanisław Kieca.

 

OSP Skrzeszowice

Rok założenia: 1911.

Liczba członków OSP (dorośli): 25 osób
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 8 osób.
Wyposażenie jednostki: samochody strażackie marki „Lublin” oraz "Star"
Jednostka OSP Skrzeszowice posiada własny budynek remizy.

Funkcję Prezesa OSP Skrzeszowice pełni druh Zbigniew Stefańczyk, a jej Naczelnikiem jest druh Zbigniew Machnik.

 

2021-11-24