Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Regulamin publikacji w mediach społecznościowych Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Media społecznościowe Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (dalej jako: Urząd Gminy) są środkami komunikacji internetowej służącymi szeroko rozumianej integracji mieszkańców, zgodnie z hasłem przewodnim: Gmina pozytywnych relacji. Administratorzy obsługujący platformę zamieszczają informacje dotyczące wydarzeń mających miejsce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca (dalej jako: Gmina), działalności Urzędu Gminy i instytucji samorządowych współpracujących lub zależnych, a także lokalnych inicjatyw, działań prospołecznych, prozdrowotnych, oświatowych, dotyczących tradycji, kultury i historii. Platforma ma charakter informacyjny, spełnia też funkcje wizerunkowe wykraczające poza granice Gminy. Nie służy autopromocji poszczególnych osób przekazujących informacje, mieszkających na terenie Gminy lub w związanych w inny sposób z Gminą.

Wprowadzenie niniejszego Regulaminu jest podyktowane faktem wejścia w życie 26 lipca 2022 r. aktualizacji regulaminu spółki Meta Platforms Ireland Limited. Niniejszy Regulamin ma na celu dostosowanie dotychczasowej polityki publikacji materiałów na stronach Urzędu Gminy w mediach społecznościowych do ww. regulaminu.

Zasady dotyczą osób przesyłających (dalej jako: osoby udostępniające) zdjęcia, teksty, filmy (dalej jako: materiał) przeznaczone do publikacji w mediach społecznościowych Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w celu ich opublikowania w poszczególnych mediach społecznościowych należy przekazywać drogą e-mailową na adres mailowy: publikacje@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca obecny jest na następujących platformach: www.facebook.com/UrzadGminyKocmyrzowLuborzyca/ oraz www.instagram.com/gminakocmyrzowluborzyca/

Media społecznościowe Urzędu Gminy prowadzone na platformach Facebook i Instagram nie stanową oficjalnej drogi komunikacji z Urzędem Gminy Kocmyrzów -Luborzyca. Komunikowanie użytkowników za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym wysyłanie wiadomości przez komunikator internetowy Facebook Messenger oraz wiadomości prywatnych na platformie Instagram, nie uznaje się za prawne ani oficjalne powiadomienie, zatem nie jest możliwe składanie indywidualnych wniosków, interwencji, petycji, zapytań i zgłoszeń. W tych przypadkach obowiązuje droga oficjalna: złożenie podpisanego wniosku na Dzienniku Podawczym, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy ePUAP.

Informacje urzędowe nie są zamieszczane na żadnych innych grupach społecznościowych tworzonych w przestrzeni internetowej.

W mediach społecznościowych Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nie ma przyzwolenia na nienawiść, małostkowość, gniew, zaciekłość, pogardę czy personalne uprzedzenia, zarówno w stosunku do osób reprezentujących instytucje publiczne, jak również w odniesieniu do osób prywatnych. Nie będą akceptowane żadne formy wzywania do przemocy, rasizmu, dyskryminacji, szyderstwa oraz nie będą akceptowane akty naruszające godność osobistą.

 1. W mediach społecznościowych Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca może opublikować tylko materiały, które:
  1. nie zawierają treści: bezprawnych, powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających treści pornograficzne, zawierających treści erotyczne, sceny obsceniczne, obrażających uczucia innych osób, w tym uczucia religijne, przedstawiających przemoc, o tematyce rasistowskiej, ksenofobicznej, propagujących ideologie zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy, naruszających prawo do prywatności;
  2. nie zawierają treści chronionych prawami innych podmiotów z zastrzeżeniem przypadków posiadania przez osobę wysyłającą zgody tych uprawnionych podmiotów;
  3. nie naruszają dobrego imienia i wizerunku Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, osób pełniących funkcje w Organach Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
 2. Osoby udostępniające materiały do publikacji w mediach społecznościowych zobowiązane są przesłać oświadczenie dotyczące praw autorskich (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy) oraz wskazują:
  1. swoje dane osobowe – imię i nazwisko;
  2. autora materiałów, w przypadku gdy jest nim podmiot inny niż osoba wysyłająca;
  3. sposób podpisania autora materiałów przy publikacji materiałów.
 3. Osoby udostępniające, które wysyłają do Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca materiały celem publikacji na adres mailowy podany na wstępie Regulaminu, oświadczają jednocześnie, że:
  1. posiadają prawa autorskie majątkowe do materiałów i są uprawnione do decydowania o korzystaniu z nich bądź pozyskały zgodę podmiotów, którym przysługują prawa do materiałów na ich wykorzystanie przez Urząd Gminy;
  2. publikacja przez Urząd Gminy materiałów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nie będzie naruszać autorskich praw osobistych autora materiałów;
  3. materiały przesłanie do Urzędu Gminy i przez Urząd Gminy wykorzystane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, nie naruszają praw osób trzecich;
  4. materiały nie naruszają dóbr osobistych podmiotów trzecich;
  5. posiadają wymagane prawem zezwolenia na wykorzystanie elementów chronionych zawartych w materiałach, w tym w szczególności: zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach, zezwolenie na wykorzystanie znaków towarowych wykorzystanych w materiałach oraz stosowne zezwolenia na korzystanie z elementów objętych ochroną prawnoautorską.
 4. Osoby udostępniające materiały Urzędowi Gminy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za roszczenia podmiotów trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, praw do wizerunku oraz innych praw dotyczących wykorzystania prawnie chronionych elementów w materiałach.
 5. Osoba udostępniająca materiały może w każdym czasie żądać ich usunięcia z mediów społecznościowych oraz z oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy.
 6. Przesłane materiały publikują pracownicy Urzędu Gminy z nadanymi uprawnieniami do administrowania kontami danego medium.
 7. Materiały są weryfikowane przez administratorów pod kątem merytorycznym i mogą zostać uwzględnione w harmonogramie planowanych postów.
 8. O czasie i miejscu publikacji materiałów decyduje Urząd Gminy. Przesłane materiały mogą zostać opublikowane w gazetce lokalnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje redaktor naczelny gazety. Przesłane materiały mogą również zostać opublikowane na stronie www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl, decyzję w tej sprawie podejmują administratorzy strony internetowej Urzędu Gminy.
 9. Urząd Gminy nie ma obowiązku publikacji przesłanych materiałów, a osobom wysyłającym nie przysługują w stosunku do Urzędu Gminy żadne roszczenia z tego tytułu, zwłaszcza osobom tym nie przysługuje roszczenie o publikację materiałów.
 10. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do niewykorzystania materiałów, które nie wpisują się w strategię komunikacyjną mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony internetowej, są niskiej jakości lub nie spełniają wymagań, w tym wymagań technicznych, określanych przez portale za pośrednictwem których następuje publikacja materiałów, w tym w szczególności materiałów:
  1. niespełniających wymagań określonych niniejszym Regulaminem;
  2. niepodpisanych lub utrudniającym ustalenie nadawcy;
  3. o niepełnej treści;
  4. dostarczonych w formacie uniemożliwiającym ich odczytanie lub publikację.
 11. Zamieszczenie materiałów w komentarzu do postu opublikowanego na profilu Urzędu Gminy na portalu społecznościowym jest równoznaczne ze zgodą na jego ponowne udostępnienie przez administratorów profilu Urzędu Gminy w formie odrębnego postu, zgodnie z zasadami korzystania z danego portalu społecznościowego.
 12. W zamieszczanych komentarzach postuluje się stosowanie zasad powszechnie przyjętych norm obyczajowych, unikanie agresywnej retoryki i werbalnych form konfrontacji wśród użytkowników, pamiętając, że wpisy świadczą o ich autorach.
 13. Administratorzy mediów społecznościowych Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów niezgodnych z niniejszym Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami.
 14. Administratorzy mediów społecznościowych Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zastrzegają sobie prawo do blokowania konta/profilu użytkownika notorycznie łamiącego zasady niniejszego Regulaminu, po jednokrotnym, bezskutecznym wysłaniu ostrzeżenia w wiadomości prywatnej. Takie przypadki będą też zgłaszane serwisowi Facebook oraz Instagram.
 15. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany opisów towarzyszących przesyłanym materiałom w celu ich dostosowania do przyjętej strategii komunikacji. Przez zmianę opisu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się przede wszystkim takie sformułowanie opisu towarzyszącego materiałom, aby odpowiadało ono zwyczajom i sposobom komunikacji w mediach społecznościowych oraz było zgodne z regulaminem.
 16. Zamieszczanie zdjęć, grafik, filmów w mediach społecznościowych:
  1. W ramach jednego postu można opublikować do dziesięciu zdjęć;
  2. Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zastrzega możliwość wyboru zdjęć i ich ilość w publikowanych postach;
  3. Zdjęcia powinny zostać przesłane mailem na adres publikacje@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl z zachowaniem najwyższej rozdzielczości;
  4. Zdjęcia mogą zostać opublikowane na stronie www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl, jako ilustracja do tekstu, decyzję w tej sprawie podejmują administratorzy strony;
  5. Zdjęcia mogą zostać opublikowane w gazetce lokalnej, decyzję w sprawie publikacji i wyboru zdjęć podejmuje redaktor naczelny gazetki;
  6. W ramach postu można opublikować przesłane grafiki;
  7. Filmy powinny być krótkie (maksymalnie 2 minuty);
  8. Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zastrzega możliwość odmówienia publikacji w przypadku zbyt długiego filmu, słabej jakości produktu lub braku zgody autora na publikację.
 17. Osoba udostępniająca materiały obowiązana jest zadbać o dopełnienie formalności określonych w Regulaminie.
 18. Materiały, a także wszelkie oświadczenia na wykorzystanie elementów prawnie chronionych archiwizuje Urząd Gminy.
 19. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu Facebook oraz Instagram.
 20. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 22. Niniejszy Regulamin w razie wątpliwości ma również zastosowanie do materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych Urzędu Gminy przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wskazuje, że dane użytkowników przetwarzane są w celu promowania Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, a także w celu ewentualnego kontaktu z użytkownikami. Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane osobowe osób przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, NIP 682-16-05-658, dane kontaktowe: email: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl, tel. +48 12 387 14 10. Dane osobowe osoby udostępniającej materiały będą przetwarzane przez czas niezbędny do respektowania autorskich praw osobistych lub do czasu zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wskazuje, że administratorami danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z portali społecznościowych są także podmioty administrujące tymi serwisami. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez te podmioty zaleca się zapoznanie z Regulaminami i zasadami przetwarzania danych dostępnymi na stronach internetowych tych podmiotów.

2022-07-26