Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety
Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety Warunki przyznania diety Zgodnie z zapisami art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej. Uwaga !!! - Wypłata diety Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie wydane przez obwodową komisję wyborczą, o którym mowa powyżej. Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania – do pobrania – Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Zgodnie z brzmieniem art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dieta wypłacana jest mężom zaufania po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Zobacz więcej »
2024-06-10
Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego
Informuje się, że dyżur urzędnika wyborczego (tel.) w gm. Kocmyrzów-Luborzyca p. Beaty Czuraj odbędzie się w dn. 8.06.2024 r. w godz. 8.00-20.00 pod nr tel. 603938765.
Zobacz więcej »
2024-06-07
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-20 w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2024-06-07
2024 Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11
POSTANOWIENIE NR 659/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-06-06
2024 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu się
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu się
Zobacz więcej »
2024-05-28
2024 - POSTANOWIENIE w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
POSTANOWIENIE NR 616/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-05-27
2024 Bezpłatny transport do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i starszych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypomina, iż w dniu 27 maja 2024 r. upływa termin zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Uwaga! Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić najpóźniej w terminie do 27 maja 2024 r. Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 7 czerwca 2024 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca tel/fax: 12 387 14 10 info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Poniedziałek 9.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00
Zobacz więcej »
2024-05-24
2024 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10
POSTANOWIENIE NR 603/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-05-23
2024 OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W OKRĘGU NR 10
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 16 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10
Zobacz więcej »
2024-05-24
2024 POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
POSTANOWIENIE NR 596/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r
Zobacz więcej »
2024-05-24
2024 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
POSTANOWIENIE NR 590/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-05-21
2024 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych jak i losowaniach składów komisji
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 maja 2024 r. o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych jak i losowaniach składów komisji.
Zobacz więcej »
2024-05-13
2024 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 maja 2024 roku o obwodach głosowania
W załączeniu O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 maja 2024 roku o obwodach głosowania
Zobacz więcej »
2024-05-08
2024 INFORMACJA DOTYCZĄCA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 10 maja 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych. Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Jednakże w tym przypadku kandydatura będzie brana pod uwagę w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 20 maja 2024 r. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: • przeprowadzenie głosowania w obwodzie, • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej. Dieta za pracę w komisji Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 700 zł, zastępcy przewodniczącego 600 zł, a członkowie komisji 500 złotych. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: 1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa. Kandydatem do składu komisji nie może być: 1) kandydat w wyborach; 2) komisarz wyborczy; 3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 5) urzędnik wyborczy; 6) mąż zaufania; 7) obserwator społeczny; 8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: a) małżonkiem, b) wstępnym, c) zstępnym, d) rodzeństwem, e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia - jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja; 9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. Uwaga! • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów.
Zobacz więcej »
2024-04-30
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2024
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego; 6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach; 7) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 1.Głosowanie przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą wyborcy, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Pełnomocnikiem nie może być: 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2. mąż zaufania; 3. obserwator społeczny; 4. osoba kandydująca w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć: 1. tylko od jednej osoby lub 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez wójta gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jeżeli jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wniosek należy złożyć do dnia 31 maja 2024 roku. Wniosek może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby. Wnioski przyjmowane są Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter-pok.4) od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00 Piątek: 7.00-14.00 Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię ( imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania oraz oznaczenie wyborów których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć: • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa , • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 7 czerwca 2024 roku stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. dnia 9 czerwca 2024 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2.Głosowanie korespondencyjne Głosować korespondencyjnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą wyborcy, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Z możliwości tej mogą skorzystać także osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 maja 2024 roku. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 czerwca 2024 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 7 czerwca 2024 roku. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Zgłoszenie może być złożone: a) ustnie - osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków, b) na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, c) elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl po uwierzytelnieniu tej osoby, d) telefonicznie na numer telefonu: 12 357 81 00 w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania ( zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 7 czerwca 2024 roku. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 3.Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Każdy wyborca, w tym niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 26 kwietnia roku do dnia 6 czerwca roku. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla adresu stałego zameldowania lub adresu stałego zamieszkania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania 4.Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach. 5. Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie. Wyborcy niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z : 1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców jest ujęty ten wyborca; 2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, 3. lokalu wyborczego do miejsca w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ,, transportem powrotnym”. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóźniej do dnia 27 maja 2024 roku. Co powinno zawierać zgłoszenie: Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsce zamieszkania, wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o ile posiada. Jeśli wyborca którego stan zdrowie nie pozwala na samodzielną podróż, oświadczenie o tym fakcie. Wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub elektronicznie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca tel/fax: 12 387 14 10 info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Poniedziałek 9.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00 Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3 dniu przed dniem głosowania tj. do dnia 6 czerwca 2024 roku. Wyborca który zgłosił zamiar korzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie lub zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do dnia 7 czerwca 2024 roku. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu, pisemnie lub formie elektronicznej. Więcej informacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod adresem: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/59672
Zobacz więcej »
2024-04-30
INFORMACJA DLA WYBORCÓW - 2024
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Głosować będzie można od godz. 7.00 do godz. 21.00. Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który: • w dniu wyborów kończy 18 lat, • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu, • nie jest ubezwłasnowolniony, • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Głosować na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca może wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania: • zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, • stale zamieszkujący na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. 1.Wniosek o zmianę miejsca głosowania Wyborca czasowo przebywający na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu na terenie gminy jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 roku do dnia 06 czerwca 2024 roku do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów, na piśmie z własnoręcznym podpisem, elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl Wnioski o zmianę miejsca głosowania można złożyć w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter pok. 4) w następujących godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00 Piatek:7.00-14.00. Osoby wybierające się na wyjazdy zagraniczne mogą głosować za granicą po dopisaniu się we właściwej ambasadzie lub konsulacie, czyli miejscu, w którym będzie utworzona obwodowa komisja wyborcza. To samo dotyczy polskich statków morskich. Wykaz utworzonych obwodów za granicą opublikuje Minister Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej, wykaz tych obwodów będzie dostępny również we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej komisji Wyborczej. Wniosek o zmianę miejsca głosowania 2.Zaświadczenie o prawie do głosowania Inną formą głosowania poza stałym miejscem pobytu jest skorzystanie z zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub dowolnie wybranym urzędzie gminy. Z otrzymanym zaświadczeniem możemy oddać swój głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju lub zagranicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się na piśmie z własnoręcznym podpisem lub przez upoważniona osobę w okresie od 26 kwietnia 2024 roku do 6 czerwca 2024 roku. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest w Urzędzie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca (parter pok.4) w godzinach pracy urzędu: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00 Piatek:7.00-14.00. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście lub przez upoważnioną osobę w urzędzie w którym złożono wniosek. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne. Uwaga! Po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca zostanie wykreślony ze spisu wyborów, w którym uprzednio był ujęty. W razie utraty zaświadczenia o prawie do głosowania nie ma możliwości wydania jego duplikatu co oznaczać będzie, że jego utrata – czy to ze względu na zniszczenie, czy też kradzież – pozbawi wyborcę prawa głosu. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do glosowania 3. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie od dnia 26 kwietnia 2024 roku do dnia 6 czerwca 2024 roku wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju. Do dnia 27 maja 2024 roku będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat przez komisarza wyborczego. Jeżeli w dniu głosowania wyborca będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie może złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne do dnia 4 czerwca roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 7 czerwca 2024 roku. Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Do dnia 31 maja 2024 odbędzie się składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 4. Udostępnienie informacji o ujęciu w spisie wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Każdy wyborca między 44 a 5 dniem przed dniem wyborów może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został ujęty w spisie. Pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem o sprawdzenie czy wyborca został ujęty w spisie wyborców można złożyć w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter pok. 4) w następujących godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00 Piatek:7.00-14.00. Każdy może wnieść do organu, który sporządził spis wyborców reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Wyborca zgłasza reklamację (pisemnie, za pomocą e-PUAP lub ustnie do protokołu). Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców, wyborca może wnieść w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do właściwego miejscowo sądu rejonowego Wniosek o udzielenie informacji o ujęciu wyborcy w spisie wyborców TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI O UJĘCIU W SPISIE WYBORCÓW OD 26 KWIETNIA 2024 ROKU DO 4 CZERWCA 2024 ROKU. Więcej informacji dotyczących głosowania w wyborach parlamentarnych można uzyskać pod adresem : https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/60484
Zobacz więcej »
2024-04-30
2024 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Zobacz więcej »
2024-03-22
2024 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca br. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory te zostały zarządzone na niedzielę 9 czerwca 2024 r. Załącznikiem do postanowienia jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Dyżury urzędnika wyborczego
Uprzejmie informujemy, że urzędnik wyborczy będzie pełnić dyżur w dniach: 24 maja 2019 r. w godz. 10.00-13.00 25 maja 2019 r. w godz. 9.00-11.00 26 maja 2019 r. od godz. 21.00 27 maja 2019 r. w godz. 10.00-13.00
Zobacz więcej »
2019-05-22
Komunikat w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego tj. 26 maja 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.
Zobacz więcej »
2019-05-22
Listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10.
Zobacz więcej »
2019-05-15
Postanowienie nr 213/2019 Komisarza Wyborczego
Postanowienie nr 213/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-05-06
Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego
Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-05-06
Informacje dla wyborców
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczając ich datę na niedzielę 26 maja 2019 roku. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach: 7.00 - 21.00.
Zobacz więcej »
2019-05-06
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków OKW, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz więcej »
2019-04-29
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów i terminie losowania składów do obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2019-04-26
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Zobacz więcej »
2019-04-18
Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
Pan Mieczysław Bętkowski - Urzędnik Wyborczy będzie pełnić dyżury w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /pok. 33, II piętro/ w dniach: 10 kwietnia, 17 kwietnia i 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 16.30-18.00.
Zobacz więcej »
2019-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 03.04.2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-04-08
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
Poniżej zamieszczamy komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz więcej »
2019-03-27
Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 11.03.2019 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z 11 marca 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-03-11
Informacja Wójta Gminy ws. wykazu tablic ogłoszeń
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu tablic ogłoszeń znajdujących się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-03-07
Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 26 maja 2019 r. wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz więcej »
2019-02-28
2024-06-07