Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr VI/18/90 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 lipca 1990 roku do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Do działań GOPS należy m. in.

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5. aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia.
 6. prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb.
 7. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Pomoc społeczna to szczególne zadanie gminy, ponieważ dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz po zwolnieniu z zakładu karnego;
 11. alkoholizmu lub narkomanii;
 12. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 13. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Kierownik: Elżbieta Turek

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00 – 18:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 14:00

ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca


Numer telefonu: 12 387 11 10

e-mail: opskoc@poczta.onet.pl

www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

 

 

 

 

 

2024-01-29