Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany naprawczej Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XLIV/416/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, podjętej w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „ Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie–Luborzycy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w sołectwie Baranówka obr.0001. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie 0007 Karniów. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie 0013 Maciejowice. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie 0003 Dojazdów. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-07-11
Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 15.07.2024r. o godz. 13.30
Informujemy, że w dniu 15 lipca 2024 r. o godz. 13.30 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-07-11
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 1.07.2024r. o godz. 15.00
Informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Procedura naprawcza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 4. Drogi wskazane do realizacji ze środków Polskiego Ładu. 5. Uruchomienie komunikacji wewnętrznej w gminie. 6. Określenie terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich. 7. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-06-27
IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 24.06.2024
W poniedziałek 24 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja ta rozpoczęła się od czynności formalnych tj. przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy III a IV Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przedłożyli ich Przewodniczący: Leszek Kaczmarczyk - Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Andrzej Witek – Komisja Rewizyjna, Zbigniew Pragnący - Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Paweł Gruchała - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Radosław Zębala – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Kolejnym punktem obrad IV Sesji Rady była debata nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023”. Wstępem do debaty było krótkie wystąpienie Przewodniczącego Rady Grzegorza Marca, który przedstawił zasady na jakich zostanie ona przeprowadzona. Po wystąpieniu pana Grzegorza Marca głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o założeniach i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023”. Wystąpienie pana Wójta zilustrowane zostało prezentacją multimedialną. Następnie została przeprowadzona debata, po zakończeniu której Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy 10 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Kolejnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023. W zgodzie z obowiązującymi procedurami, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022. Po wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez Skarbnik Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2023. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzej Witek, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy za 2023 rok. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2023 rok. Uchwała została podjęta przez Radę przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 4 głosach„wstrzymujących się”. W dalszej części Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z tytułu wykonania budżetu w roku 2023. Dopełnieniem przedłożonego Radzie Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącego Rady Grzegorza Marca, który odczytał zebranym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek absolutoryjny. Po zakończeniu powyższej procedury Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2023 rok. Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”. W dalszej części obrad Radni podjęli podczas poniedziałkowej Sesji następujące uchwały: • w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2024–2026” ; • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marszowice oraz miejscowościach Łuczyce i Wysiołek Luborzycki; • w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o nieodpłatne przekazie nieruchomości tj dz. nr 393/5 w obrębie Skrzeszowice w trybie art.24 ust.5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP; • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2024 rok; • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024– 2035. Po przeprowadzonej dyskusji, Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wniosków.
Zobacz więcej »
2024-07-02
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 13.00
Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Debata nad Raportem o stanie gminy w 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 6. Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2024-2026. 7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic. 8. Wyrażenie zgody na wystąpienie Wójta Gminy z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 393/5 w Skrzeszowicach. 9. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP. 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 11. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-06-20
Informacja Wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 12.00
Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-06-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 24.06.2024r. o godz. 11.30
Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 24.06.2024 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 2. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Konewecka-Hołój
Zobacz więcej »
2024-06-19
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19.06.2024r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 19.06.2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Paweł Gruchała
Zobacz więcej »
2024-06-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.06.2024r. o godz. 14.00
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18.06.2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Zbigniew Pragnący
Zobacz więcej »
2024-06-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 17.06.2024r. o godz. 15.00
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 17.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały. 4. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Leszek Kaczmarczyk
Zobacz więcej »
2024-06-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 14.06.2024r. o godz. 8.30
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 14.06.2024 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Rozpatrzenie maila. 4. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Radosław Zębala
Zobacz więcej »
2024-06-12
Informacja Komisji Budownicta i Gospodarki Przestrzennej w dniu 10.06.2024r. o godz. 15.00
Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 10.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozwój sieci kanalizacyjnej na lata 2024-2029 - analiza dotychczasowych inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Konewecka-Hołój
Zobacz więcej »
2024-06-07
2023-03-27