Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym, którego kompetencje zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawnych.

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wchodzi 15 Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy - Małgorzata Doniec

Wiceprzewodniczący - Łucja Nagacz, Augustyn Kaczmarczyk

 

 

 

 

Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2014-2018

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wchodzi 15 Radnych reprezentujących mieszkańców z okręgów wyborczych:

 

Numer okręgu
Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

Radni wybrani w wyborach samorządowych w 2014 r.

1
Goszyce, Wilków
1
Kaczmarczyk Augustyn
2
Skrzeszowice, Łososkowice
1
Nagacz Łucja
3
Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka
1
Doniec Małgorzata
4
Baranówka
1
Marzec Grzegorz
5
Luborzyca
1
Konewecka-Hołój Katarzyna
6
Marszowice, Sadowie, Goszcza
1
Siry Antoni
7
Łuczyce
1
Łach Jadwiga
8
Zastów, Wiktorowice
1
Rusek Eliza
9
Prusy
1
Szlachta Anna
10
Dojazdów, Krzysztoforzyce
1
Zięciak Władysław
11
Krzysztoforzyce
1
Trela Antoni
12
Karniów, Czulice
1
Krupiński Krzysztof
13
Pietrzejowice, Rawałowice
1
Głowa Jacek
14
Kocmyrzów, Głęboka
1
Michał Gomółka
15
Maciejowice, Sulechów
1
Raźny Zbigniew

 

Stałe Komisje Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

 

KOMISJA BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kaczmarczyk Augustyn (Przewodniczący)
Rusek Eliza - Zastępca Przewodniczącego
Gomółka Michał
Zięciak Władysław
Szlachta Anna

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 • inwestycje i remonty
 • drogi gminne, rowy i przepusty
 • zagospodarowanie przestrzenne Gminy
 • inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego
 • współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji

KOMISJA ŁADU, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Siry Antoni - Przewodniczący
Raźny Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego
Trela Antoni
Szlachta Anna

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 • utrzymanie czystości i porządku w Gminie
 • porządek publiczny
 • bezpieczeństwo obywateli
 • ochrona przeciwpożarowa
 • ochrona środowiska i gospodarki wodnej
 • współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji

KOMISJA PLANOWANIA I INICJATYW SPOŁECZNYCH

Nagacz Łucja - Przewodnicząca
Gomółka Michał - Zastępca Przewodniczącej
Konewecka-Hołój Katarzyna

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 • budżet i gospodarka finansowa Gminy
 • gospodarka mieniem gminnym
 • inicjatywy społeczne
 • lokalny transport zbiorowy
 • rozwój gospodarczy Gminy
 • rozwój infrastruktury technicznej
 • współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji

KOMISJA ROLNICTWA, HANDLU I USŁUG

Zięciak Władysław - Przewodniczący
Głowa Jacek - Zastępca Przewodniczącego
Kaczmarczyk Augustyn
Trela Antoni
Marzec Grzegorz
Krupiński Krzysztof
Rusek Eliza

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 • rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój handlu i usług
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych
 • zadrzewianie i zalesianie
 • współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji

KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Łach Jadwiga - Przewodnicząca
Siry Antoni - Zastępca Przewodniczącej
Doniec Małgorzata
Nagacz Łucja
Marzec Grzegorz
Krupiński Krzysztof
Konewecka-Hołój Katarzyna

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 • edukacja publiczna w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum
 • ochrona zdrowia
 • opieka społeczna
 • kultura w tym: biblioteki gminne i inne placówki upowszechniania kultury
 • kultura fizyczna w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
 • współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji

KOMISJA REWIZYJNA

Zbigniew Raźny - Przewodniczący
Jadwiga Łach - Zastępca Przewodniczącego
Jacek Głowa

Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

Przedmiotem kontroli jest:

 • gospodarka finansowo-ekonomiczna
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • przestrzeganie i realizacja uchwały Rady
 • realizacja bieżących zadań Gminy

 

2018-08-24