Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Organizacje i Stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz Mieszkańców naszej Gminy. Działalność ta obejmuje większość aspektów życia codziennego naszych Mieszkańców. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań warto wymienić choćby działalność na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, szeroka rozumianą działalność charytatywną, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Mieszkańców naszej Gminy.

Wśród organizacji społecznych istniejących w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca należy wymienić przede wszystkim: Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP oraz Stowarzyszenia takie jak: "Szansa" i "Rodzina Kolpinga".

Zdajemy sobie sprawę, iż przedstawiony poniżej wykaz organizacji i stowarzyszeń społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z różnych względów nie jest wykazem kompletnym, dlatego też zwracamy się z apelem i prośbą do członków wszystkich nie wymienionych tu organizacji i stowarzyszeń społecznych o kontakt z Urzędem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca celem uzupełnienia powyższego wykazu: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

ROK 2020

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 listopada 2018 roku.

Celem niniejszego Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych.

W załączeniu:

 

OGŁOSZENIA W SPRAWIE NABORÓW WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW:

 

 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków dofinansowanie w ramach
Programu EtnoPolska 2020

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

 • organizacje pozarządowe;

 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku. Wniosek do programu należy składać przez system EBOI.

Więcej informacji oraz regulamin Programu znajdą Państwo na stronie internetowej NCK:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020.

Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;

2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji;

 

Procentowy rozkład środków części I budżetu Programu jest następujący:

 • Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%

 • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 25%

 • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%

 • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 2. podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi: od 20.000 zł do 200.000 zł.

 

Wymagany wkład własny: podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2020 roku do godz. 16.00. Wniosek do programu należy składać przez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl/.

Więcej informacji oraz Regulamin Programu znajdą Państwo na stronie internetowej MRPiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-osob-starszych-na-lata-2014-2020-edycja-2020

Ruszył nabór w ramach Programu „KLUB 2020” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży - ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nabór trwa do 15 marca 2020 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

 

Program skierowany jest do Klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

 

Klub ubiegający się o dofinansowanie 1 sekcji (jednosekcyjny) może zawnioskować o 10 000,00 zł.

 

Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż 1 sekcji (wielosekcyjny) może zawnioskować o 15 000,00 zł.

 

Dofinansowane mogą zostać podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:

 • Wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

 • Zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych

Należy zapewnić udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.

 

Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2020 r.

 

Więcej na stronie internetowej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

 

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl

Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2020".

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

 

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków.

https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.09.2019 r. o godz. 13.30, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

ZARZĄDZENIE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego - projekt „Stawiam na rozwój”.

 

OGŁOSZENIE w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

 

Pliki do pobrania:

„MAŁE GRANTY” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

1. O „Małe granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Jest to tryb uproszczony, zgodny z zapisami art. 19a ustawy; poza otwartymi konkursami ofert.

3. Oferty na realizację zadania składane są z inicjatywy organizacji.

 

Warunki uzyskania dotacji:

1/ oferta winna dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

2/ dofinansowanie (wsparcie) lub finansowanie zadania nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

3/ termin realizacji zadania do 90 dni.

4/ jedna organizacja w roku kalendarzowym może otrzymać w trybie pozakonkursowym max 20 tys. zł.

5/ Oferta winna być sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z dnia 14 kwietnia 2016 roku ( wg instrukcji).

Z środków przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje dla organizacji pozarządowych na „małe granty” może być przeznaczona kwota w wysokości max 20%. Wnioski/oferty składane przez organizacje pozarządowe winny mieścić się w zakresie zadań wskazanych jako priorytetowe w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

Procedura – zasady przyznawania dotacji:

Ofertę należy złożyć do urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dziennik podawczy z dopiskiem „Mały Grant” lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca z dopiskiem „Mały Grant”. Nabór odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok (do wyczerpania przeznaczonych środków). Czas oceny złożonej oferty jest stosunkowo krótki (zaleca się złożenie oferty na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania). Oceny warunków formalnych oraz celowości realizacji zadania dokonuje organ administracji publicznej (właściwa komórka merytoryczna oraz Wójt Gminy w drodze Zarządzenia).

W przypadku uznania celowości realizacji zadania oferta jest upubliczniona w ciągu 7 dni od złożenia tj. zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Każdy może wnieść uwagi do upublicznionej oferty, uwagi rozpatrywane są przez organ. Po pozytywnej decyzji niezwłocznie podpisuje się umowę o dotację.

Załącznikiem do oferty jest kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Dotyczy to tylko tych podmiotów które nie są zarejestrowane w KRS (organizacje mające wpis do KRS nie składają załącznika).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego:

Z realizacji zadania organizacja sporządza sprawozdanie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Telefon kontaktowy: 12/ 387 00 36

e-mail: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Wzór oferty i sprawozdania znajduje się poniżej:

WZÓR OFERTY - PDF

WZÓR OFERTY - DOC

Nowy wzór sprawozdania obowiązujący od 1 marca 2019 roku (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego / Dziennik Ustaw z dnia 26.X.2018 r. poz. 2055):

WZÓR SPRAWOZDANIA - PDF

WZÓR SPRAWOZDANIA - DOC

Ogłoszenie
w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Aktywne Czulice i okolice
Nazwa Zadania:
„Spotkanie z „historią Czulic i okolic” – międzypokoleniowa integracja mieszkańców”
Rodzaj zadania publicznego:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Termin realizacji zadania publicznego:
od 17-12-2019 do 31-12-2019
Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
25-11-2019
Status oferty:
Oferta w trakcie zgłaszania uwag
Wnioskowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN
Proponowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN
Termin i forma zgłaszania uwag:
do dnia 06-12-2019 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)
Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca
Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca
Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)
Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12/ 387 00 36
e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

Ogłoszenie

w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie „Rusz się!”

Nazwa Zadania:
„I Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders”

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego:
od 30-01-2020 do 31-03-2020

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
27-12-2019

Status oferty:
Oferta w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN

Proponowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN

Termin i forma zgłaszania uwag:
do dnia 10-01-2020 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)

Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12/ 387 00 36
e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

 • Oferta realizacji zadania publicznego
 • Formularz zgłaszania uwag do oferty
2020-01-22