Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu!

Beneficjentem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 63 317 235,31 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 34 645 900,40 PL.

Bezpośrednim celem realizacji projektu było zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:

  • 2548 instalacji fotowoltaicznych
  • 736 instalacji kolektorów,
  • 170 pomp ciepła na cele CWU,
  • 106 pomp ciepła na cele CWU i CO
  • 123 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

Realizacja celu bezpośredniego umożliwiła osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2548 szt
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1135 szt.
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 11,526 MWe
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 7,798 MWt

KOORDYNATOR PROJEKTU: Agnieszka Kozłowska

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

II piętro, pokój nr 35

tel. 601 743 496

e-mail: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

2024-02-22