Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

OPIEKA ZDROWOTNA

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonują następujące podmioty:

Nazwa Adres
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O

Kocmyrzów, Plac Niepodległości 1
tel. 12 3871099

www.szpitalrydygier.pl/przychodnia-lekarska-w-kocmyrzowie-luborzycy

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LUBOMED" Sp. z o. o. Kocmyrzów, ul. Wąwozowa 2
tel. 12 3872081
www.lubomed.pl
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŁUCZYCACH
(SPZOZ PROSZOWICE)
Łuczyce, ul. Dworska 1
tel. 12 3871199
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W SKRZESZOWICACH

(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Gastro-Medical")

Skrzeszowice 3
tel. 12 3871700
www.gastro-medical.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "GASTRO-MEDICAL" Kocmyrzów,
ul. Spółdzielców 3
(nowy budynek przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska").
tel. 12 6472028
www.gastro-medical.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przychodnia Rodzinna "GaJa-MED" Sp. z o.o.
Dojazdów, ul. Apteczna 8
12 312 81 45
www.nzozgajamed.pl
STOMATOLOGICZNY ZAKŁAD LECZNICZY Wysiołek Luborzycki 160
Kocmyrzów, ul. Jagiellońska 2
tel. 883 129 860
www.gabinetnovadent.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia (np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu) należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).

Polecane strony:

http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/

http://www.rpp.gov.pl/

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. 22 532 82 50
kancelaria@rpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Batorego 24
31-135 Kraków
tel. 12 298 83 03

 

 

POMOC SPOŁECZNA

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na stronie: http://www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr VI/18/90 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 lipca 1990 roku do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Do działań GOPS należy m. in.

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5. aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia.
 6. prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb.
 7. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Pomoc społeczna to szczególne zadanie gminy, ponieważ dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz po zwolnieniu z zakładu karnego;
 11. alkoholizmu lub narkomanii;
 12. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 13. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Kierownik: Elżbieta Turek

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00 – 18:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 14:00

Luborzyca, ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca

Dział świadczeń rodzinnych: 12 387 11 71

Dział pomocy społecznej: 12 387 11 10

Świadczenie "500+": 12 387 14 10 wew. 35

Księgowość: 12 387 24 32

e-mail: opskoc@poczta.onet.pl

www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

2020-04-06