Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Gospodarka odpadami:

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (OŚ 04): wniosek, PDF
 • deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (OŚ 05): deklaracja, PDF

Ochrona środowiska:

 • wniosek o usunięcie drzew z nieruchomości (OŚ 11): wniosek, PDF
 • wniosek w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich (OŚ 12): wniosek, PDF
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (OŚ 13): wniosek, PDF
 • wniosek o zaopiniowanie rocznych planów łowieckich (OŚ 14): wniosek, PDF
 • wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa (OŚ 15): wniosek, PDF
 • wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (OŚ 16): wniosek, PDF

Kanalizacja:

 • procedura przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej: schemat PDF
 • zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (OŚ 20): zgłoszenie, PDF
 • wniosek o wydanie informacji o braku możliwości przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 21): wniosek, PDF
 • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (OŚ 22): wniosek, PDF
 • wniosek o sprawdzenie planu sytuacyjnego (OŚ 23): wniosek, PDF
 • wniosek o wydanie warunków na rozbudowę sieci kanalizacyjnej (OŚ 24): wniosek, PDF
 • wniosek o uzgodnienie projektu rozbudowy sieci (OŚ 25): wniosek, PDF
 • wniosek o odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej (OŚ 26): wniosek, PDF
 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (OŚ 27): wniosek, PDF

 

Wersje archiwalne:

 • DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

deklaracja PDF/ deklaracja DOC/ 

wzór deklaracji

 • Informacja o braku możliwości przyłączenia nowo projektowanej zabudowy do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 01)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (OŚ 02)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zapewnienie odbioru ścieków (warunki przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej) (OŚ 03)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zezwolenie na przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 04)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zmiana stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich (OŚ 05)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Opiniowanie rocznych planów łowieckich (OŚ 06)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (OŚ 07)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (OŚ 08)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (OŚ 09)

karta usług

wniosek osoby fizyczne PDF / wniosek osoby fizyczne DOC

wniosek osoby prawne PDF / wniosek osoby prawne DOC

oświadczenie PDF / oświadczenie DOC

 • Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (OŚ 10)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wpis/zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (OŚ 11)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa (OŚ 12)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

2022-01-10