Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2021-07-08
Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2021 r.
Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zobacz więcej »
2021-07-02
PRZYPOMNIENIE ! Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach. Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i będzie dostępna w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku oraz do pobrania na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB. Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Ponadto informujemy, że nasi Ekodoradcy pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel.: 12/387 14 10 wew. 41 lub osobiście w tut. Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-06-04
Informacja na temat pracy Urzędu oraz godz. otwarcia kasy
Informujemy, że od 7 czerwca budynki Urzędu Gminy oraz jednostek podległych będą dostępne dla wszystkich interesantów - zarówno tych umówionych wcześniej na wizytę jak i tych, którzy w Urzędzie zjawili się w sposób niezapowiedziany z zamiarem załatwienia sprawy bądź złożenia przesyłki na dzienniku podawczym lub uzyskania informacji na odpowiednim stanowisku. KASA czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Płatności można dokonywać gotówką oraz w formie wpłat bezgotówkowych.
Zobacz więcej »
2021-07-29
Konsultacje - pozyskiwanie Funduszy Europejskich 05.08.2021 r.
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na indywidualne, bezpłatne konsultacje w sprawie pozyskiwania Funduszy Europejskich. Konsultacje prowadzone będą przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (GPI Kraków). Szczegóły na plakacie.
Zobacz więcej »
2021-07-29
Raport dotyczący śmieci w okresie marzec - maj
W ramach realizacji aktualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów nastąpiła zmiana systemy rozliczania pomiędzy gminą a firmą, z którą została zawarta umowa. Przez ostanie lata należność za odbiór i zagospodarowanie śmieci miała formę stałego, comiesięcznego ryczałtu, którego wysokość była ściśle określana na cały okres umowy. Wartość ta była podstawowym argumentem przy wyborze oferenta w trakcie postępowania przetargowego. Jednakże dokładne określenie kosztów oraz ilości śmieci z wyprzedzeniem na rok lub dwa było obarczone dużym ryzykiem. Takie warunki doprowadziły do sytuacji, kiedy firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów zrywały umowy w trakcie ich trwania. Takie rozwiązania, pomimo kar umownych, były często korzystniejsze niż kontynuowanie nierentownych umów. Po drugiej stronie samorządy nagle pozostawały bez wykonawcy usług. W celu przeciwdziałania takim przypadkom ustawodawca odgórnie nakazał, aby przy nowo podpisywanych umowach obligatoryjnie stosowano rozliczenie od tony zebranych odpadów. Określenie kosztu w takim przypadku stanowi iloraz stawki za poszczególny rodzaj odpadów oraz masy zabranych odpadów. W tym przypadku masa odpadów zebranych od mieszkańców w danym miesiącu bezpośrednio przekłada się na wysokość faktury. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy zaprezentować Państwu ogólne zestawienie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za ostatnie trzy rozliczone miesiące. Niestety możemy zaobserwować wyraźny trend wzrostowy ilości zbieranych odpadów. Rekordowy pod tym względem okazał się miesiąc maj w którym zebrano sumarycznie 858,53 ton odpadów co kosztowało 882 775,04 zł. Należ wskazać, iż w tym miesiącu był realizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, co miało znaczący wpływ na masę zebranych odpadów. Począwszy od miesiąca marca odpady są dodatkowo ważone w specjalnie przygotowanym stanowisku zlokalizowanym na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. Wyniki kolejnych rozliczeń będą publikowane cyklicznie w okresach miesięcznych.
Zobacz więcej »
2021-07-29
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce
Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m. Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowane bariery ochronne stalowe na odcinku 72 m. Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 1 328 324 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.
Zobacz więcej »
2021-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczne 28/29.07.2021 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obowiązujące w dniu 28/29.07.2021 r.
Zobacz więcej »
2021-07-22
Zebranie wiejskie sołectwa Luborzyca 02.08.2021 r.
Zebranie wiejskie sołectwa Luborzyca odbędzie się w dniu 02.08.2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro).
Zobacz więcej »
2021-07-21
Prawo do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny” - informacje
Na prośbę Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa zamieszczamy informację dotyczącą naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”.
Zobacz więcej »
2021-07-20
Poszukiwany dom dla kotów
Trzy małe, bezdomne kociątka poszukują właścicieli. Są przyjazne, młode, co oznacza, że można je wychować na kotki domowe jak i wychodzące. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zapewnia sfinansowanie odpchlenia, odrobaczenia oraz sterylizację/kastrację. Na ten moment kotki znajdują się w miejscowości Maciejowice. Osoby zainteresowane przygarnięciem małego przyjaciela mogą kontaktować się w tej sprawie z P. Gabrielą Wójcik pod nr tel: 12 387 14 10 wew. 36 (w godzinach pracy urzędu gminy) lub na adres e-mail: gab.wojcik@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2021-07-20
Projekt "Obecni" - Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych
Przypominamy, że trwa nabór do projektu realizowanego przez Grupę Interia.pl w partnerstwie między innymi z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt skierowany jest do nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych oraz osób niesamodzielnych.
Zobacz więcej »
2021-07-19
„Małopolskie tężnie solankowe” – dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego podzielono środki na wsparcie finansowe budowy tężni solankowych na terenie Małopolski. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 469,68 zł (na wnioskowane 35 000 zł). Lokalizacja tężni zaplanowana jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kocmyrzowie. Konstrukcja wykonana zostanie ze świerku o wymiarach 400 cm (długość) x 150 cm (szerokość) x 300 cm (wysokość). Tężnia solankowa pokryta będzie gontem bitumicznym, oświetlona a teren przyległy wyposażony w ławeczki. Obiekt będzie ogólnodostępny. Planowany koszt realizacji – 50 000 zł. Termin realizacji do końca roku 2021.
Zobacz więcej »
2021-07-19
Plan Zrównoważonej Mobilności - ankieta - I etap konsultacji
W związku z postępem prac prowadzących do przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety elektronicznej dotyczącej opinii mieszkańców w zakresie obecnego funkcjonowania systemu transportowego oraz proponowanej wizji i kierunków jego rozwoju
Zobacz więcej »
2021-07-16
Jazda testowa autobusu linii 262 do Rawałowic
16.07.2021 r. miała miejsce jazda testowa autobusu przyszłej linii 262, której celem było sprawdzenie warunków technicznych do wydłużenia trasy do miejscowości Rawałowice oraz uzgodnienie wymaganych inwestycji (pętla autobusowa, przystanki, oznakowanie), które należy podjąć przed uruchomieniem w/w trasy.
Zobacz więcej »
2021-07-16
Program "Profilaktyka 40 PLUS"
1 lipca ruszył rządowy program „Profilaktyka 40 PLUS". Każdy Polak po 40. roku życia może bezpłatnie wykonać pakiet badań diagnostycznych, pozwalających na wczesne wykrycie rozwijających się chorób.
Zobacz więcej »
2021-07-16
Mała pszczoła wiele zdoła
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych warsztatach pszczelarskich w ramach projektu "Mała Pszczoła Wiele Zdoła". Informujemy, iż zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w sierpniu 23.08 - 27.08.2021 godz. 9:00-12:00 Zapraszamy ! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Zobacz więcej »
2021-07-22
Zebranie wiejskie sołectwa Luborzyca 02.08.2021 r.
Zebranie wiejskie sołectwa Luborzyca odbędzie się w dniu 02.08.2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro).
Zobacz więcej »
2021-07-13
Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej w miejscowości Kocmyrzów
WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2021-07-01
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w m. Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2021-06-28
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - Dojazdów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Dojazdów.
Zobacz więcej »
2021-06-14
Zebranie wiejskie w Wilkowie 20.06.2021 r.
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 czerwca /niedziela/ 2021 r. o godz. 11.00 przy budynku wiejskim.
Zobacz więcej »
2021-06-08
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Wilków
W związku z wolą Mieszkańców wsi Wilków oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Wilków w sprawie wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Wilków. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza projekt ulic w miejscowości Wilków do konsultacji przez Mieszkańców na okres 7 dni. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2021-06-01
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Dojazdów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Dojazdów.
Zobacz więcej »
2021-06-01
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Prusy
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2021-07-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 15.07.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) a następnie przewidziany jest wyjazd w teren.
Zobacz więcej »
2021-07-12
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 14.07.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły na Komisję. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-07-06
XXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 5 lipca br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa Sesja przeprowadzona została po raz pierwszy od wielu miesięcy w trybie stacjonarnym, a nie za pośrednictwem połączenia internetowego.
Zobacz więcej »
2021-07-01
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 05.07.2021 r.
Informujemy, że w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. W trakcie posiedzenia poruszone zostaną tematy m.in.: Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2030, omówienie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, komunikacja MPK, informacja o sytuacji w terenie w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2021-06-30
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 05.07.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030. 4. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca, w roku szkolnym 2021/2022 6. Rozpatrzenie skarg i petycji. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. mgr Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-07-29
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce
Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m. Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowane bariery ochronne stalowe na odcinku 72 m. Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 1 328 324 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.
Zobacz więcej »
2021-07-19
„Małopolskie tężnie solankowe” – dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego podzielono środki na wsparcie finansowe budowy tężni solankowych na terenie Małopolski. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 469,68 zł (na wnioskowane 35 000 zł). Lokalizacja tężni zaplanowana jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kocmyrzowie. Konstrukcja wykonana zostanie ze świerku o wymiarach 400 cm (długość) x 150 cm (szerokość) x 300 cm (wysokość). Tężnia solankowa pokryta będzie gontem bitumicznym, oświetlona a teren przyległy wyposażony w ławeczki. Obiekt będzie ogólnodostępny. Planowany koszt realizacji – 50 000 zł. Termin realizacji do końca roku 2021.
Zobacz więcej »
2021-07-01
Fundusz Sołecki: altana ogrodowa w Dojazdowie
Zakończyła się realizacja altany ogrodowej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie, zadanie zrealizowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021. Dodatkowo również w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano oświetlenie i monitoring placu zabaw. Zapraszamy do korzystania z nowo powstałego obiektu.
Zobacz więcej »
2021-06-08
Wymiana pieców węglowych starego typu - kontynuacja
Od września 2020 roku realizujemy kolejny projekt wymiany w nieruchomościach zamieszkałych pieców węglowych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca.
Zobacz więcej »
2021-04-30
Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy
Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego naszej gminie zwiększono poziom dofinansowania projektu wymiany pieców do kwoty 1 799 455 zł, co pozwala na wymianę dodatkowo 70-ciu pieców. Łącznie więc projekt obejmuje wymianę 260 źródeł ogrzewania. W minionym roku zrefundowaliśmy mieszkańcom wymianę 70 pieców kwotą 460 125 zł. W bieżącym roku planujemy zrefundować wymianę 140 sztuk, a pozostałe 50 sztuk – do końca czerwca przyszłego roku.
Zobacz więcej »
2021-04-29
Rozbudowa parkingu „parkuj i jedź” w Łuczycach
Projekt „Rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w Łuczycach” Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zobacz więcej »
2021-04-09
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goszczy
W ramach opracowanego projektu, obok dwóch sal dydaktycznych, szkoła w Goszczy wzbogaci się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną z podstawowym wyposażeniem sportowym (zestaw do siatkówki i koszykówki, bramki, elektroniczna tablica wyników, ławeczki, drabinki) i zaplecze socjalno-sanitarne. Realizacja części sportowej projektu (stanowiąca 63,86% powierzchni użytkowej rozbudowy szkoły) została objęta wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska 2021. Koszty zadania pn: „Budowa obiektu sportowego: sali gimnastycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy” wraz z kosztami dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim – oszacowano w wysokości 3 693 140 zł. Wnioskowane dofinansowanie (dostępne w ramach Programu w wysokości 33%), w przypadku pozytywnej oceny wniosku, wyniesie 881 568 zł. Pozostałe środki 2 811 572 zł stanowić będą wkład własny, który w części pokryje pozyskany na rozbudowę szkoły w Goszczy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (dla części sportowej 957 900 zł z przyznanej kwoty 1 500 000 zł). Całkowity, szacunkowy koszt realizacji inwestycji, tj. części sportowej i dydaktycznej zamyka się kwotą 5 762 204 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano w roku bieżącym, natomiast końcowy termin realizacji na dzień 31.10.2022 r.
Zobacz więcej »
2021-04-08
"Kapliczki Małopolski 2021"
W ramach Konkursu „Kapliczki Małopolski 2021” złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o wsparcie finansowe, które dotyczą: - prac konserwatorsko-budowlanych przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie (szacowany koszt prac - 17 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 10 303 zł) - prac konserwatorsko-budowlanych przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku w Skrzeszowicach (szacowany koszt prac - 29 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 17 503 zł). Wnioskowane wsparcie, zgodnie z Regulaminem stanowi 60% kosztów ogółem, natomiast pozostałe 40%, w przypadku otrzymania dofinansowania, pokryte zostanie z gminnego budżetu. Wykonanie prac konserwatorskich zaplanowano do końca września 2021 r.
Zobacz więcej »
2021-04-08
"Małopolskie OSP 2021" - drugi etap prac w remizie OSP w Karniowie
Roboty budowlano - remontowe na remizie OSP w Karniowie przewidziane do realizacji w II etapie dotyczą przebudowy dachu, co pozwoli na zabezpieczenie obiektu i poprawę warunków bytowych użytkowników. W zakresie robót przewidziano dobudowę poddasza pokrytego dachem dwuspadowym. Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej. Wniosek o wsparcie finansowe zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 8 kwietnia 2021 r. w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2021”. Planowany koszt realizacji zadania to kwota 279 900 zł. Wnioskowane dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego według regulaminu konkursu wynosi maksymalnie do 100 000 zł.
Zobacz więcej »
2021-02-27
Rozbudowa drogi gminnej w Karniowie
W dniu 22.02.2021 r. w Karniowie rozpoczęły się prace budowlane w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K600345 w m. Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą". Planowana inwestycja ma na celu poprawę jakości układu komunikacyjnego, oraz uregulowanie własności istniejącej drogi.
Zobacz więcej »
2020-12-31
Wymiana i montaż wyposażenia na boisku w Łuczycach
Wykonano prace związane z wymianą i montażem wyposażenia na boisku sportowym w Łuczycach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 r. W ramach działań tego etapu została wykonano:
Zobacz więcej »
2020-12-30
Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika
Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152 K w miejscowości Łuczyce”. Zadanie to realizowane było w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Zakres wykonanych robót obejmował budowę chodnika z obustronnym odwodnieniem oraz przebudowę jezdni do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem nowych warstw nawierzchni. Prace wykonane zostały na odcinku 274 mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 430 196,50 PLN (brutto), z czego 50% stanowiły środki pochodzące z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-05-27
Weryfikacja tożsamości rachmistrzów spisowych
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować ich tożsamość.
Zobacz więcej »
2021-05-24
"Aktywni mieszkańcy w Małopolsce" konkurs GUS
Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin województwa małopolskiego. Wystarczy spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, gmina o największy procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody, które przekazywane są do placówek oświatowo-kulturalnych na terenie gminy. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/ , na plakacie oraz w załączonym regulaminie.
Zobacz więcej »
2021-04-01
Narodowy Spis Powszechny wystartował
Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.
Zobacz więcej »
2021-02-18
Narodowy Spis Powszechny 2021 - informacje
W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.
Zobacz więcej »
2021-01-29
Nabór rachmistrzów terenowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Wójt Gminy Marek Jamborski – Gminny Komisarz Spisowy w Kocmyrzowie - Luborzycy – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.
Zobacz więcej »
2021-07-09
Szczepienia w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o szczepieniach przeciwko COVID-19 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca wg stanu na dzień 09.07.2021 r.
Zobacz więcej »
2021-04-30
Akcja „Zaszczep się w majówkę”
Od 1 do 3 maja będzie trwała akcja „Zaszczep się w majówkę” w mobilnych punktach do szczepień powszechnych. Wszyscy zainteresowani z aktywnym e-skierowaniem mogą zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się.
Zobacz więcej »
2021-03-07
Rejestracja na szczepienie dla kolejnych grup
Rozpoczyna się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat, a także przewlekle chorych pacjentów. W marcu zostanie uruchomiona także rejestracja dla służb mundurowych.
Zobacz więcej »
2021-03-03
Mobilne punkty szczepień
Na prośbę Wojewody Małopolskiego zamieszczamy dane teleadresowe mobilnych punktów szczepień przeciwko COVID-19 w województwie małopolskim.
Zobacz więcej »
2021-01-16
Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 !
Rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 można dokonać na trzy sposoby
Zobacz więcej »
2020-12-28
Szczepienia przeciwko COVID-19 - informacje, punkty szczepień
21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE.
Zobacz więcej »
2021-07-19