Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018-10-03
Witamy na naszej nowej stronie internetowej
Szanowni Państwo Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa bardziej przejrzystym i czytelnym źródłem lokalnych informacji.
Zobacz więcej »
2018-10-22
Wyniki wyborów-Rada Gminy, Wójt Gminy
Wyniki głosowania w wyborach samorządowych 2018 do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz na Wójta Gminy, dostępne są na stronie internetowej PKW pod adresem https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/120605#general_stat Oczekujemy na wyniki wyborów do Rady Powiatu Krakowskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Zobacz więcej »
2018-10-21
Wyniki frekwencji
W Gminie Kocmyrzów – Luborzyca do godz. 17:00 w Wyborach Samorządowych wzięło udział 5085 osób, co stanowi 42,40 % uprawnionych do głosowania. Frekwencja obliczona na godz. 12:00 wynosiła 14,63% spośród 11992 osób uprawnionych do głosowania.
Zobacz więcej »
2018-10-20
Informacja w sprawie dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej
Gminna Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu Wyborów Samorządowych tj. 21 października 2018 r. pełni dyżur w swojej siedzibie (Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97) od godz. 6.00 do odwołania.
Zobacz więcej »
2018-10-19
Środki finansowe dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 18 października 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, odebrał promesę dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa budynku kultury - świetlicy wiejskiej w Dojazdowie" w wysokości 500 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Promesę wręczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Stanisław Sorys.
Zobacz więcej »
2018-07-02
Kredyty klęskowe dla rolników
Poniżej zamieszczamy komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie dotyczący kredytów klęskowych dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu. Warunki uzyskania kredytu klęskowego: 1. Warunek konieczny - trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów- wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony 2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR- dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku 3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank
Zobacz więcej »
2018-10-10
Zawiadomienie 2018.10.10
Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-10-10
Zawiadomienie 2018.09.14
Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-08-20
XLIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
W czwartek 16 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu, z poprzedniej XLII Sesji, głos zabrała obecna na czwartkowym posiedzeniu pani Barbara Golanko, Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Słomnikach, która przedstawiała obecnym na Sesji informację dotyczącą m.in. różnych form wspierania osób bezrobotnych.
Zobacz więcej »
2018-09-14
Zawiadomienie 2018.08.13
Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-09-26
XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 12 lipca 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się XLII Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązującymi procedurami, od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu, z poprzedniej XLI Sesji Rady.
Zobacz więcej »
2018-10-16
Umowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podpisana
Podpisano umowę na Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” Dnia 27 września 2018 r. została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej dla w/w inwestycji. Celem Projektu jest między innymi: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dzięki wybudowanej infrastrukturze i umożliwieniu deponowania odpadów w PSZOK, podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez promowanie segregacji „u źródła” oraz recyklingu. Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest także: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, poprzez jego uzupełnienie i uszczelnienie dzięki wybudowaniu PSZOK. Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów mieszkańców Gminy, w tym: poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury, gdzie można zdeponować odpady segregowane, realizacja przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca zapisów krajowego oraz wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami, poprawa w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez: zwiększenie stopnia segregacji oraz recyklingu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także niwelowanie problemu tzw. „dzikich wysypisk”. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-12
"Małopolskie Remizy 2018" - wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP Łuczyce
W miejscowości Łuczyce na budynku remizy OSP wykonano prace remontowo-budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę powlekaną- blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi, dociepleniem części dachu wełną mineralną, montażem drabinek przeciwśniegowych i wymianą włazu dachowego na nowy. Powyższe prace zostały wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną EUROMAJSTER Robert Jagła. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 115 500,00 zł brutto. W/w zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 41 560,00 zł w ramach programu "Małopolskie Remizy 2018".
Zobacz więcej »
2018-10-16
Renowacja pomnika-mogiły w Karniowie
W miesiącu wrześniu 2018 r w miejscowości Karniów zostały wykonane prace remontowo – budowlane związane z renowacją wojskowego Pomnika – Mogiły z okresu I wojny światowej. Całkowity koszt przeprowadzonego remontu wyniósł 9500,00 zł brutto. Przypomnijmy w tym miejscu, iż odremontowany obiekt to Pomnik - Mogiła w Karniowie usytuowany przy drodze powiatowej. Jest to mogiła zbiorowa, której główną część stanowi postument z tablicą, na której znajduje się napis: „1914 KU CZCI ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I OJCZYZNĘ”, a wieńczy go rzeźba przedstawiającą ptaka (orzeł górski). W mogile tej pochowanych jest 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej, poległych lub zmarłych w listopadzie i grudniu 1914 r., podczas tzw. Bitwy o Kraków. W toku badań archiwalnych historykom udało się zidentyfikować nazwiska tylko dwu poległych żołnierzy, pochowanych w mogile zbiorowej w Karniowie. Są to żołnierze armii austro-węgierskiej: Giovanni Primo Galetti i Ernst Mislap.
Zobacz więcej »
2018-10-05
Budowa hydroforni w Łuczycach zakończona
W połowie września 2018 r. zakończono budowę nowego obiektu zasilającego sieć wodociągową. Koszt inwestycji wyniósł 357 698 zł. Obejmował budowę kontenera podziemnego, wraz z zestawem pomp, wyminę rur oraz zasuw na terenie objętym inwestycją, remont „igla” oraz prace ziemne na kopcu, montaż nowych schodów, połączenie z istniejącą siecią, utwardzenie terenu oraz wymianę części ogrodzenia. Obiekt wyposażony jest też w system monitoringu i sterowania kompatybilny z działającym na terenie gminy. Realizacja zadania zapobiegnie spadkom ciśnienia w ok. 160 budynkach położonych w pobliżu kopca – teraz będą one zasilane z nowopowstałej hydroforni a tym samym odciążymy wieżę ciśnień w Karniowie, która nie będzie tłoczyć wody na taką odległość. Duże odległości generują spadki ciśnienia szczególnie przy dużych rozbiorach wody. W celu sprawnego działania wykonaliśmy równocześnie rozbudowę dwóch odcinków sieci wodociągowej.
Zobacz więcej »
2018-09-20
Projekt pn „Budowa parkingów „parkuj i jedź”….. – w trakcie realizacji - c.d.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2018-10-18