Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018-12-14
Zmiany w godzinach pracy Urzędu Gminy w okresie świątecznym.
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca uprzejmie informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zmianie ulegną godziny pracy tut. Urzędu.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Projekt wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów
W związku z wolą Mieszkańców wsi Kocmyrzów oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Kocmyrzów w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Witamy na naszej nowej stronie internetowej
Szanowni Państwo Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa bardziej przejrzystym i czytelnym źródłem lokalnych informacji.
Zobacz więcej »
2018-12-12
We czwartek 13 grudnia 2018 r. - bezpłatna komunikacja.
Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa informuje: prognozowane przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Spełnia to warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 13.12.2018 r.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Przypominamy o możliwości korzystania z aplikacji BLISKO.
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Kocmyrzów - Luborzyca o możliwości korzystania z aplikacji BLISKO. Jest to mobilny i w pełni darmowy system powiadamiania i ostrzegania, dostępny na urządzeniach mobilnych z systemem Android, Apple oraz Windows.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Informacja dla mieszkańców Sulechowa
Sołtys wsi Sulechów zaprasza wszystkich mieszkańców na "Zebranie Wiejskie", które odbędzie się w dniu 16.12.2018 r. o godz. 16.00 w nowej świetlicy.
Zobacz więcej »
2018-12-11
Ogłoszenie o zmianie terminu wywozu odpadów w grudniu br.
W związku z faktem, iż termin wywozu odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu grudniu bieżącego roku w kilku miejscowościach przypada na dni wolne od pracy, poniżej przedstawiamy krótki wykaz zmian odbioru odpadów.
Zobacz więcej »
2018-12-10
Informacja dotycząca wyborów do Gminnej Rady Seniorów.
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. odbędą się na zebraniach wiejskich wybory do Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca, powołanej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Uchwałą Nr XLI/324/2018 r. z dnia 22.06.2018 r.
Zobacz więcej »
2018-12-07
Konsultacje w sprawie statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Uprzejmie informujemy o możliwości zapoznania się z projektem statutu sołectw.
Zobacz więcej »
2018-11-30
Informacja o możliwych formach płatności za wodę
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, iż od dnia 01.01.2019 roku nie będzie możliwości płatności za wodę bezpośrednio u Inkasenta. Inkasent odczytujący u Państwa licznik będzie zostawiał fakturę z możliwością zapłaty: przelewem, w banku lub Urzędzie Pocztowym.
Zobacz więcej »
2018-11-23
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2018-12-12
II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 29.11.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się II Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2018-2023
W czwartek 22 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Tę pierwszą, w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny – Senior pan Władysław Zięciak, który został wybrany w okręgu wyborczym nr 10 (Dojazdów).
Zobacz więcej »
2018-12-12
Transmisja Sesji Rady Gminy - wyjaśnienie problemów technicznych
W dniu wczorajszy tj. 22.11.2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca kadencji 2018-2023. Było to jednocześnie pierwsze posiedzenie Rady Gminy w pełni rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych oraz transmitowane na żywo w internecie.
Zobacz więcej »
2018-11-26
Nowe chodniki przy drogach powiatowych
Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Dojazdów, Kocmyrzów i Łuczyce.
Zobacz więcej »
2018-11-28
Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „BUDOWA BUDYNKU KULTURY – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOJAZDOWIE” W dniu 23 października 2018 roku została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Budowa budynku kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem realizacji Projektu jest „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę w miejscowości Dojazdów ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy.” Dzięki realizacji powyższej inwestycji, polegającej na budowie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów, mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do wspólnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w odbywających się zajęciach, spotkaniach, zebraniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych. Poprzez połączenie funkcji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych świetlica stanie się bazą integracji środowiska lokalnego. Wartość dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-31
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Głębokiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 203/10 W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA POD FUNKCJĘ REKREACYJNĄ” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Głębokiej. Urządzona została przestrzeń wokół na cele rekreacyjne i zagospodarowana zielenią. Wykonanie ścieżki wokół stawu, liczne nasadzenia, zasiew trawy i wykonanie rabat przyczyni się znacznie do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia walorów wsi. Całkowity koszt zagospodarowania w umowie z Wykonawcą to kwota 59 999,40 zł . Dofinansowanie z funduszu unijnego pozostaje na poziomie 33 583,00 zł, stąd z budżetu gminy wydatkujemy kwotę 26 416,40 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-31
Budowa szatni przy remizie OSP w Goszczy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy” dobiegła końca. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową szatni przy remizie w Goszczy, które realizowane były przez LZS „Strażak Goszcza”. Termin zakończenia robót planowany wstępnie na koniec sierpnia 2018 r. został wydłużony z uwagi na konieczność przeniesienia szafy telekomunikacyjnej Przedsiębiorstwa Orange Polska S.A. której lokalizacja kolidowała z zaplanowaną inwestycją. Przeniesienie szafy w inne miejsce znacznie się opóźniło z przyczyn leżących po stronie wspomnianego Przedsiębiorstwa toteż pierwsze wykopy fundamentowe rozpoczęte zostały dopiero w maju 2018 r. Koszt realizacji inwestycji finansowanej z pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 474 486,22 zł; w tym nadzór inwestorski wyniósł 8 800 zł. Pozostaje do złożenia wniosek o płatność i refundacja ze środków Unii Europejskiej w przyznanej wysokości 276 000 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-16
Umowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podpisana
Podpisano umowę na Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” Dnia 27 września 2018 r. została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej dla w/w inwestycji. Celem Projektu jest między innymi: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dzięki wybudowanej infrastrukturze i umożliwieniu deponowania odpadów w PSZOK, podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez promowanie segregacji „u źródła” oraz recyklingu. Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest także: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, poprzez jego uzupełnienie i uszczelnienie dzięki wybudowaniu PSZOK. Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów mieszkańców Gminy, w tym: poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury, gdzie można zdeponować odpady segregowane, realizacja przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca zapisów krajowego oraz wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami, poprawa w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez: zwiększenie stopnia segregacji oraz recyklingu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także niwelowanie problemu tzw. „dzikich wysypisk”. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2018-12-12