Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

 

Trwają prace nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy”, współfinansowaną ze środków budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Na parterze będą się znajdować pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym, w tym: pomieszczenia dla nauczyciela WF-u, magazyn sprzętu sportowego, szatnie i łazienki, szatnia szkolna, sekretariat szkolny, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia techniczne, takie jak kotłownia i rozdzielnia elektryczna.

Na poddaszu znajdować będą się 2 sale dydaktyczne, zaplecze magazynowe oraz łazienki dla uczniów.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zostało zaprojektowane z poziomu parteru wejście do sali gimnastycznej, a komunikacja z częścią dydaktyczną zostanie wyposażona w platformę dźwigową.

Teren przy sali zostanie utwardzony kostką brukową oraz zagospodarowany zieleńcami.

Wartość inwestycji to 6 400 000,00 zł, w tym wartość pozyskanego dofinansowania to 4 921 600,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00zł.

 

 

 

Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

W ramach zrealizowanej inwestycji pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca” dokonano remontu w budynku remizy OSP, adaptując go na potrzeby utworzenia filii samorządowego żłobka „Małe Misie” z Wysiołka Luborzyckiego. Placówkę wyposażono w niezbędny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Nowo powstałe miejsca, dla 71 dzieci, w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia (max. 4 r. ż.), pozwolą rodzicom utrzymać dotychczasowe zatrudnienie bądź powrócić/wejść na rynek pracy.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 wyniosło 1 610 256,03 zł i zostało przeznaczone na zakup wyposażenia i zapewnienie funkcjonowania żłobka.

Natomiast remont budynku wyniósł 2 280 565,59 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodziło 1 215 424,61 zł.

 

 

Inwestycja pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 odc. 050 km 1+196,00 – odc. 050km 2+109,41; od 060km 0+062,5 – odc.060km 0+785,90 oraz odc. 060 km 1 + 160,19 – odc. 60 1+890,80 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów (odc. 060 km 0+600,00 – 0+783,91)” w miejscowości Pietrzejowice została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach dotacji celowej w wysokości 217 005,54zł.

Zakres przedmiotu zamówienia stanowiły głównie:

- roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;

- roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu wykonania chodnika oraz rozebranie przepustów rurowych;

- roboty ziemne;

- roboty nawierzchniowe (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa);

- położenie nawierzchni chodnika;

- umocowanie skarb i dna rowu;

- wykonanie kanalizacji deszczowej.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 434 011,08 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pokryto koszty w wysokości 200 000,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu „Rozbudowa parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w Łuczycach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) rozbudowano parking P&R w Łuczycach o dodatkowe 53 miejsca postojowe, jezdnię manewrową dwukierunkową o szerokości 5,0 m oraz utwardzenie terenu pod małą architekturę: wiatę rowerową i kosz na śmieci.

W ramach inwestycji wykonano 49 miejsc postojowych o szer. 2,5 m i długości 5,0 m, oraz 4 miejsca o szer. 3,6 m i długości 5 m. W zakresie drogi wewnętrznej powstały dwukierunkowa jezdnia i chodnik z peronem dla wysiadających i wsiadających z autobusów i busów. Ponadto zakończono prace przy doświetleniu parkingu, zamontowano także monitoring.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 420 193,87zł, dofinansowanie w ramach RPO WM 867 704,16 zł, środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 266 338,78zł, pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu gminy.

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2152 w miejscowości Łuczyce".

Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2152 K na
łącznej długości ok. 227,60 m w miejscowości Łuczyce, głównie: - przebudowę jezdni do szerokości 5,50 m, - wykonanie poszerzenia łuku, - montaż urządzeń BRD, - budowę chodnika o szerokości 2,00 m, - budowę pobocza, - budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu drogowego, - budowę muru oporowego i palisady betonowej, - przebudowę zjazdów indywidualnych, - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, - przebudowę skrzyżowania dróg 2152K, 600251 K oraz 600267K.


Koszt inwestycji ogółem ( wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 754 012,82 zł został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 384 800,62 zł, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów

Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 776 na odc. 050 km 1+566,76 – odc.050 km 1+718,40 polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych w miejscowości Luborzyca. Zakres przedmiotu zamówienia stanowiły  głównie: roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu wykonania chodnika oraz rozebranie przepustów  rurowych; roboty ziemne; roboty nawierzchniowe; położenie nawierzchni chodnika; umocnienie skarb i dna rowu.

Koszt  inwestycji ogółem (wraz z oznakowaniem) w wysokości 451 405,89 zł został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą  249 816,89 zł,  które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą

W ramach realizacji inwestycji rozbudowana została droga gminna na odcinku o długości 206 mb, w tym wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano odcinki podziemnych sieci ( instalacji gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej) i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowane zostało również skrzyżowanie z drogą powiatową/ wlot skrzyżowania został rozbudowany i poszerzony. Wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 150 metrów wykonano renowację rowu oraz wyremontowano istniejące przepusty pod zjazdami.

Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 511 041 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce

Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m. Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowane bariery ochronne stalowe na odcinku 72 m.

Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 1 328 324 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie

W ramach zagospodarowania terenu zostały wykonane kompleksowe roboty ziemne i wodno- kanalizacyjne, w tym instalacja odwodnienia z montażem zbiorników na wody opadowe, droga dojazdowa do budynku, miejsca postojowe oraz ścieżki dla ruchu pieszego. Zamontowana została brama przesuwna i rolety antywłamaniowe na obiekcie oraz zabezpieczono skarpę na tyłach budynku.

Koszt zagospodarowania w wysokości 428 988 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

2020-12-10