Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dnia 16 maja 2019 r. na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się II Sesja Gminnej Rady Seniorów, której obrady prowadziła jej Przewodnicząca pani Danuta Sokół.

 

W posiedzeniu udział wzięli Goście, w osobach Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego, pana Piotra Serafina oraz pani Aleksandry Serafin, reprezentujących NZOZ „MADZIA” Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Kocmyrzów oraz pani Elżbieta Turek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

W pierwszej części obrad, pan Piotr Serafin przedstawił zebranym szczegółową informację dotyczącą realizacji projektu „Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach”. Uzupełnieniem tej wypowiedzi było wystąpienie pani Aleksandry Serafin - koordynatora realizacji ww. Projektu, która przybliżyła wszystkim obecnym na Sesji założenia i zasady na jakich funkcjonować będzie „Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach”. Informacje przedstawione przez panią A. Serafin dotyczyły m.in. planowanych zajęć, z których będą mogli korzystać seniorzy oraz zasad rekrutacji jego uczestników.

 

Następnie głos zabrał Wójt, który podziękował naszym seniorom za dotychczasową współpracę i podejmowane przez nich inicjatywy społeczne oraz zapewnił o dalszej woli współpracy i wsparciu dla działalności Gminnej Rady Seniorów.

 

Po zakończonym wystąpieniu odbyła się uroczystość złożenia ślubowania i wręczenia zaświadczeń o wyborze przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego, tym spośród członków Gminnej Rady Seniorów, którzy nie mogli uczestniczyć w jej pierwszym posiedzeniu. Byli to państwo: Elżbieta Ścigalska i Józef Piekarczyk.

 

W dalszej części obrad głos zabrała pani Elżbieta Turek, która przedstawiła informację o bieżących i planowanych działaniach GOPS skierowanych do społeczności seniorów naszej gminy.

 

Druga część obrad II Sesji Gminnej Rady Seniorów poświęcona była dyskusji nad wnioskami przedstawionym przez jej członków, a dotyczącymi jej dalszej działalności. Staną się one podstawą przygotowywanego planu pracy GRS.

2019-05-17