Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.

 

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, w osobach: Wójta Gminy Marka Jamborskiego, pani Anety Kuźniak – Pałetko – Dyrektor Działu Finansowania Projektów Innowacyjnych „Interia”, pani Renaty Wiss – działaczki społecznej, jednej z inicjatorek powstania GRS, pani Mai Moczyńskiej-Papki, kierującej Stowarzyszeniem”Rusz Się!” oraz pani Eweliny Serdecznej - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od gratulacji, które Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu, z okazji nadanego mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wysokiego odznaczenia państwowego oraz uzyskanego absolutorium, złożyła w imieniu Gminnej Rady Seniorów jej Przewodnicząca Danuta Sokół.

 

W dalszej części posiedzenia GRS przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady, a następnie Przewodnicząca Rady Danuta Sokół przedstawiła zebranym informację o działalności Gminnej Rady Seniorów w okresie pomiędzy II a III sesją.

 

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który zapoznał obecnych na sesji Radnych z bieżącymi pracami Urzędu w zakresie m.in. polityki inwestycyjnej, proekologicznej oraz działaniami mającymi na celu pozyskanie środków zewnętrznych, które stanowiłyby wsparcie dla realizacji planowanych zadań.

 

Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego, pani Renata Wiss podzieliła się z Radą swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków pomocowych przez organizacje pozarządowe, podkreślając w swojej wypowiedzi konieczność nawiązania przez naszą GRS współpracy z innymi tego typu instytucjami działającymi w Małopolsce, której celem byłaby m.in. wymiana wzajemnych doświadczeń. Następnie kierująca Stowarzyszeniem „Rusz Się!” pani Maja Moczyńska – Papka przedstawiła Radzie ewentualne możliwości współpracy w zakresie organizacji dla naszych seniorów imprez, których celem byłaby aktywizacja ruchowa tej grupy wiekowej.

 

W imieniu GOPS głos zabrała pani Ewelina Serdeczna, która przedstawiła informację o bieżących działaniach GOPS skierowanych do społeczności seniorów naszej gminy, w tym ich udziałowi w Targach Seniorów, które odbędą się w drugiej połowie września br.

 

Z kolei pani Aneta Kuźniak – Pałetko przybliżyła zebranym działania dotyczące wspólnego z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca aplikowania o pozyskanie środków pomocowych na realizację projektu dotyczącego opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz wsparcia ich opiekunów.

 

Podczas drugiej część obrad, Rada zatwierdziła plan pracy na rok 2019. Plan ten przedstawiła Radzie pani Renata Rumińska- Busz, która w GRS reprezentuje Pietrzejowice.

 

Ostatnim punktem obrad III sesji GRS były interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.

2019-07-18