Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.

 

W posiedzeniu tym uczestniczyli również zaproszeni Goście, w osobach: Wójta Gminy Marka Jamborskiego, Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jerzego Kozika – Wiceprzewodniczącego Rady LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

 

Posiedzenie, które prowadziła Przewodnicząca GRS Danuta Sokół, rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniej III Sesji Gminnej Rady Seniorów.

 

Po realizacji ww. punktu obrad odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranego Radnego Seniora pana Teofila Witkowskiego z Luborzycy, któremu akt powołania wręczył Wójt Gminy Marek Jamborski. W dalszej części obrad pan Marek Jamborski przedstawił w swoim wystąpieniu informację dotyczącą obecnych i planowanych w przyszłości zasad i form współpracy pomiędzy Samorządem Gminy a Gminną Radą Seniorów, będącą jej organem doradczym, których celem jest wsparcie i dalsza aktywizacja działalności seniorów na terenie naszej gminy. Kolejnym punktem obrad był wystąpienie, reprezentującego Radę LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Jerzego Kozika, który zapoznał obecnych na sesji Radnych z zasadami funkcjonowania tegoż Stowarzyszenia oraz możliwościami pozyskania środków pomocowych na rozszerzenie i rozwój działalności Gminnej Rady Seniorów w lokalnym środowisku. W imieniu GOPS głos zabrała Kierownik GOPS Elżbieta Turek, która przedstawiła zebranym informację o bieżących i planowanych w najbliższej przyszłości działaniach GOPS, które ukierunkowane są na rozwój społeczności naszych seniorów.

 

Drugą część obrad IV Sesji Gminnej Rady Seniorów poświęcono na dyskusję dotyczącą jej dalszej działalności oraz omówienie wniosków skierowanych przez członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.

 

2019-09-27