Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Rada zatwierdziła proponowany porządek obrad. Jego przyjęcie poprzedziła dyskusja związana z wnioskami złożonymi przez radnego pana Tadeusza Rozpondka, które dotyczyły wprowadzenia zmian w proponowanym porządku obrad. Proponowane zmiany miały dotyczyć usunięcia punktu dotyczącego wprowadzenia zmian uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz wprowadzenia dodatkowego punktu dotyczącego zgłaszania przez Radnych interpelacji. Po przeprowadzonej dyskusji, w której uczestniczyli radni m.in. pani Małgorzata Doniec, pani Katarzyna Konewecka – Hołój, pan Grzegorz Marzec oraz radca prawny Urzędu Gminy pani Magdalena Kołodziej, przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy zdecydowaną większością głosów odrzuciła proponowane zmiany, a tym samym przyjęła wcześniej proponowany porządek obrad. W dalszej części obrad Radni przyjęli protokół z poprzedniej II Sesji Rady Gminy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił obecnym na czwartkowej Sesji radnym, sołtysom i mieszkańcom naszej gminy informację o pracy w okresie pomiędzy II a III Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Drugą część swojej wypowiedzi pan Wójt poświęcił podsumowaniu działań samorządu w roku 2018, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych w tym czasie działań inwestycyjnych.

Po wystąpieniu pana Wójta głos zabrali, którzy przedłożyli informację o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie tj. pomiędzy II a III Sesją Rady. Powyższe informacje przedstawili: pan Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, pan Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz pani Katarzyna Konewecka – Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Kolejnym punktem realizowanego podczas ostatniej w tym roku kalendarzowym Sesji było przyjęcie przez Radę uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Założenia dotyczące ww. uchwał przedstawiła Radzie Skarbnik Gminy pani Kornelia Łakomy.
W dalszej części obrad, Rada Gminy przystąpiła do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Rozpoczęło je wystąpienie Skarbnik Gminy pani Kornelii Łakomy, która poinformowała zebranych o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a dotyczących zarówno projektu budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019 jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025. Kontynuując swoją wypowiedź pani Skarbnik K. Łakomy, omówiła szczegółowo wprowadzone do projektu budżetu autopoprawki, które powstały w trakcie prac nad ww. uchwałą.

Po wyjaśnieniach przedstawionych przez panią K. Łakomy, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały budżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”, uchwalając tym samym budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019. Także przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” Rada Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019–2025.

Kontynuując obrady Rada Gminy przyjęła dwie uchwały dotyczące nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia nazewnictwa ulic na drogach publicznych, natomiast druga nazewnictwa dróg prywatnych.

Następnie Radni uchwalili Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 oraz pakiet trzech uchwał dotyczących polityki społecznej.

Uchwały te to: - uchwała w sprawie „Ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”,

- uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Po przyjęciu ww. uchwał Rada Gminy, kontynuując swoje obrady, podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2013 z dnia 20.09.2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.


Ostatnią z podjętych w trakcie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwał, było uchwalenie przez Radę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019.

 

Posiedzenie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

2019-01-02