Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20.12.2021 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – zaopiniowanie projektu uchwały.

2. Informacje dotyczące Programu, z którego pozyskane zostaną środki na otwarcie żłobka w Głębokiej – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca”.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Słomniki dotyczącego kierowania mieszkańców do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach.

4. Zapoznanie się z informacjami otrzymanymi od Dyrektora CKiP.

5. Sprawy bieżące.

2021-12-16