Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 28 stycznia 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczyli także zaproszeni Goście w osobach: pana Tadeusza Nabagło - członka Zarządu Powiatu Krakowskiego, pana Władysława Sitko – Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz radnych Powiatu Krakowskiego pani Beaty Bartoszek i pana Włodzimierza Okrajka.

Po zatwierdzeniu przez Radę porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy, obecni na sali obrad Urzędu Gminy Radni, Sołtysi i mieszkańcy naszej gminy, wysłuchali informacji na temat planowanych przez Powiat Krakowski w roku 2019 inwestycji drogowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Informację tą przedłożyli pan Tadeusz Nabagło oraz pan Władysław Sitko.

W swoim wystąpieniu członek Zarządu Powiatu Krakowskiego pan T. Nabagło przedstawił zebranym zasady konstrukcji budżetu Powiatu Krakowskiego, w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji na drogowych powiatowych w roku 2019. Zgodnie z tą informacją budżet ten będzie wynosił w bieżącym roku

7 400 000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację zadań mających poprawić stan dróg powiatowych, w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych czyli przy znaczącym współudziale środków finansowych zapewnionych przez samorządy gminne. Pan T. Nabagło w swojej wypowiedzi podkreślił, iż kwota ta , niestety, nie daje możliwości realizacji większości zaproponowanych przez gminy Powiatu Krakowskiego inwestycji na drogach powiatowych w 2019 roku, a podstawowym powodem takiego stanu rzeczy są ograniczone możliwości finansowe Powiatu. Aby więc przynajmniej w części zaspokoić oczekiwania mieszkańców gmin Powiatu Krakowskiego, Zarząd zmuszony był dokonać trudnego wyboru, co w praktyce oznacza duże ograniczenia realizacji zgłoszonych przez gminy inwestycji drogowych.

Po zakończeniu wystąpienia pana T. Nabagło, głos zabrał pan dyrektor W.Sitko, który odniósł się w swojej wypowiedzi do inwestycji drogowych planowanych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podkreślił w niej, iż przygotowane i zgłoszone przez naszą gminę sześć propozycji inwestycji, mających na celu przebudowę dróg powiatowych oraz budowę nowych chodników zostały przygotowane w sposób wysoce profesjonalny i merytoryczny, z gotową dokumentacją ich realizacji. Niestety ze względu na wspomniane ograniczenie finansowe, do realizacji w bieżącym roku wybrana została tylko jedna z nich, a jest nią przebudowa drogi powiatowej Wilków – Wola Luborzycka, na odcinku 2,4 km. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 1 000 000, 00 zł, w tym wkład finansowy gminy to 400 000, 00 zł. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż gmina Kocmyrzów – Luborzyca złożyła do Powiatu wnioski dotyczące realizacji w 2019 r. sześciu inwestycji w ramach tzw. IS- ów na łączną kwotę 3 223 900, 00 zł, z czego środki zabezpieczone w budżecie gminy wynosiły 1 690 000, 00 zł.

Kontynuując swoją wypowiedź pan W. Sitko zaznaczył, że: „... realizacja, choćby części pozostałych ze zgłoszonych przez gminę inwestycji, możliwa będzie tylko w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w budżecie Powiatu, o tym jednak przekonać się będzie można najwcześniej w miesiącu maju, kiedy to planowane jest kolejne spotkanie dotyczące dróg powiatowych z samorządem gminy Kocmyrzów-Luborzyca.” Dyrektor W. Sitko podkreślił, iż w roku 2019 prowadzone będą prace mające na celu usunięcie usterek, jakie pojawiły się na niedawno przebudowanej, w ramach programu tzw. „Schetynówek”, drodze powiatowej łączącej Kocmyrzów ze Słomnikami. Usterki te dotyczą głównie studzienek odprowadzających wody opadowe z drogi. Ponadto, jak poinformował pan W. Sitko, prowadzone będą remonty „cząstkowe” dróg powiatowych, których celem będzie m.in. usunięcie największych ubytków w nawierzchni, wycinki drzew w pasie drogowym oraz wykaszanie poboczy.

Po wystąpienia pana dyrektora W. Sitko rozpoczęła się dyskusja na temat koniecznych działań mających rozwiązać problemy dotyczące stanu dróg powiatowych w naszej gminie , w której udział wzięli: Wójt Gminy pan M. Jamborski, Przewodnicząca Rady pani M. Doniec, Radni: pani J. Łach, pani K. Konewecka – Hołój, pan A. Kaczmarczyk, pan W. Zięciak, pan. K. Krupiński, pan J. Małota, pan R. Zębala, pan G. Marzec, pan S. Machnik, Sołtysi: pani J. Łaciak (Zastów), pani H. Zięciak (Dojazdów), pan A. Siudek (Goszcza) oraz mieszkający w Wilkowie pan S. Mentel. Wśród poruszonych podczas dyskusji tematów na plan pierwszy wysunęły się sprawy związane z koniecznością dalszej budowy chodników przy drogach powiatowych, a w szczególności kontynuacja już rozpoczętych prac w Łuczycach, Dojazdowie, Kocmyrzowie i Goszczy. Wiele uwagi poświęcono także konieczności poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych, której jakość budzi zastrzeżenia w wielu miejscowościach naszej gminy. Istotną kwestią, o której mówili przedstawiciele naszego samorządu była konieczność podjęcia przez Powiat działań mających podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach powiatowych, szczególnie w okolicach placówek oświatowych i obiektów użyteczności publicznej, m.in. poprzez wprowadzenie właściwego, czytelnego oznakowania poziomego jak i znaków drogowych oraz pasów zwalniających, zwłaszcza w miejscach szczególnie zagrożonych kolizjami i wypadkami. Pośród innych poruszonych problemów w trakcie omawianej dyskusji jej uczestnicy zwracali także uwagę na problem właściwego odśnieżania chodników przy drogach powiatowych, pojawiających się „wyrobisk” na poboczach dróg powiatowych, a także m.in. konieczności wykonania gruntownej przebudowy, takich obiektów drogowych, jak choćby mostek na drodze powiatowej Czulice – Czernichów.

Po zakończeniu dyskusji poświęconej tematyce stanu dróg powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, z krótkimi wystąpieniami dotyczącymi m.in. dalszej współpracy zwrócili się do wszystkich obecnych na posiedzeniu IV Sesji radni Powiatu Krakowskiego pani B. Bartoszek i pan W. Okrajek.

Następnie, w kolejnym punkcie realizowanego przez Radę porządku obrad, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym prace w okresie, który upłynął od poprzedniej III Sesji Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie przedłożyli ich Przewodniczący: pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, oraz pani Katarzyna Konewecka- Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, która przedstawiła sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia, kierowanej przez nią Komisji oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

W dalszej części obrad Radni zatwierdzili Plan Pracy Rady Gminy na 2019 rok, który szczegółowo omówiła Przewodnicząca Rady pani Małgorzata Doniec, a następnie podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019, który przedstawił Przewodniczący tej Komisji pan Krzysztof Krupiński.

Kontynuując obrady Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie I.

Posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło omówienie spraw bieżących i wolne wnioski. W trakcie realizacji tego punktu obrad, zgodnie z obowiązującą procedurą, interpelacje na ręce Przewodniczącej Rady pani Małgorzaty Doniec, złożył radny, pan Mariusz Wąsowicz.

 

 

 

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-01-31