Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

            W poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od zatwierdzenia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca protokołu z poprzedniej LIV, która odbyła się 29 stycznia br.

            W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad, Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LIV a LV Sesją Rady Gminy. W dalszej części posiedzenia Rady Gminy głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, która przedstawiła obecnym na LV Sesji prezentację multimedialną,  będącą szczegółowym sprawozdaniem, podsumowującym działalności Gminnej Rady Seniorów w w trakcie ostatniej kadencji. Swoje wystąpienie pani Przewodnicząca zakończyła serdecznymi podziękowaniami skierowanymi do wszystkich, którzy swoją działalnością stale wspierali Gminną Radę Seniorów. Następnie kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

            - w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.

            - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca NR X/69/2019  z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. Podjęcie tej uchwały poprzedziło wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jadwigi Łach, odnoszące się do treści zmian zawartych w ww. uchwale.

            - w sprawie zmiany Uchwały Nr. LI/478/2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

            - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca.

            Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały:

            - w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy.

             - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

            Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039. Posiedzenie LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.

 

 

2024-02-27