Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

25 marca 2024 roku, odbyło się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od zatwierdzenia przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej LV Sesji, która odbyła się 26 lutego br.

            Następnie, Wójt Gminy Marek Jamborski dokonał szczegółowego podsumowania najważniejszych zadań wraz z ich źródłami finansowania, realizowanych w kończącej się kadencji 2018-2024 oraz złożył wszystkim Radnym podziękowania za współpracę a w szczególności tym Radnym, którzy nie kandydują w nadchodzących wyborach do rady gminy - Małgorzata Doniec, Jadwiga Łach, Władysław Zięciak, Jan Małota.

            Specjalne słowa uznania skierował do Pani Małgorzaty Doniec - Przewodniczącej Rady Gminy za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz aktywną pomoc i wsparcie inicjatyw służących budowaniu samorządu oraz do Radnych

            W dalszej części obrad Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LV a LVI Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy,  w tym samym okresie poinformowali obecnych na Sesji, Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku.                                                                                                         

W kolejnym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały:

- w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

- w sprawie uznania za zasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

            Realizując przyjęty porządek obrad Radni podjęli podczas obrad LVI Sesji kolejne uchwały. Były to uchwały: 

- w sprawie przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

- w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024.

            Posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.

 

 

Pliki do pobrania:
2024-03-25