Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

VII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

6 maja 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Rozpoczęła się ona od zatwierdzenia porządku obrad i przyjęcia protokołu z poprzedniej VI Sesji Rady Gminy.

 

Po zakończeniu wstępnej części posiedzenia Rady, miała miejsce miła uroczystość, w trakcie której Wójt Gminy Marek Jamborski, złożył gratulacje i wręczył specjalne na tę okazję przygotowane okolicznościowe listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom naszej gminy.

W dalszej części obrad Wójt Gminy Marek Jamborski przedłożył zebranym szczegółową informację dotyczącą działań realizowanych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, a związanych z ochroną środowiska. Przedstawiona przez pana Wójta prezentacja multimedialna w szczegółowy i wyczerpujący sposób przybliżyła wszystkim obecnym na posiedzeniu VII Sesji Rady oraz tym mieszkańcom naszej gminy, którzy śledzili jej przebieg za pośrednictwem transmisji internetowej, działania podejmowane przez naszą gminę, których celem jest szeroko rozumiana działalność proekologiczna oraz stała i systematyczna poprawa stanu środowiska naturalnego w naszej gminie, a tym samym warunków życia naszych mieszkańców.

W następnym punkcie realizowanego porządku obrad Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił zebranym informacje o pracach w okresie pomiędzy VI a VII Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady w tym samym czasie przedstawili ich Przewodniczący: pani Katarzyna Konewecka -Hołój, która poinformowała zebranych o przebiegu wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

W dalszej części obrad Radni naszej Gminy podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 z dnia 28.01.2016 r.,

  • zmiany uchwały Nr XX/147/2016 z dnia 27.07.2016 r.

Podjęcie obu ww. uchwał spowodowane było koniecznością wprowadzenia zmian w ich treści, które wynikały z faktu wyboru nowych sołtysów w siedmiu sołectwach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Kontynuując obrady Rada Gminy na swojej VII Sesji podjęła ponadto następujące uchwały:

  • w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1.09.2019 r.,

  • w sprawie ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca,

  • w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”,

  • w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 353 w obrębie Karniów,

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej,

  • w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji,

  • w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020,

  • w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok,

  • w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie VII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło omówieniu spraw bieżących oraz wolne wnioski.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

 

Pliki do pobrania:
2019-05-08