Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. W posiedzeniu tym uczestniczyli również zaproszeni Goście w osobach: Zastępcy Dyrektora Oddziału Krakowskiego Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Roberta Jakubiaka, Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie Magdy Rutkowskiej oraz Głównego Specjalisty Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie Wojciecha Schab.

XIII Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili proponowany porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XII Sesji Rady Gminy

Po zakończeniu procedury formalnej głos zabrał Zastępca Dyrektora Oddziału Krakowskiego GDDKiA Robert Jakubiak, który przestawił obecnym na Sesji informację na temat stanu zaawansowania działań związanych z budową drogi ekspresowej S7. W swojej wypowiedzi pan R. Jakubiak poinformował zebranych, iż prace terenowe związane z realizacją budowy drogi S7 rozpoczną się w naszej gminie około połowy 2020 roku, a ich zakończenie, a jej oddanie do użytku planowane jest w pierwszym półroczu 2023 roku. Ponadto Dyrektor R. Jakubiak, w swojej wypowiedzi, przedstawił m.in. informację o zasadach wypłat odszkodowań za przejęte w związku z realizacją inwestycji budynki mieszkalne i gospodarcze.

Po krótkiej dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniu pana R. Jakubiaka, głos zabrała Magda Rutkowska Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, która w swojej wypowiedzi przedstawiła obecnym na Sesji krótką informację dotycząca modernizacji ulicy Kocmyrzowskiej, na odcinki od ulicy G. Morcinka do miejscowości Prusy, a więc granicy miasta Krakowa i gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z treścią wypowiedzi Dyrektor M. Rutkowskiej obecnie trwają rozmowy dotyczące uzgodnień technicznych i proceduralnych, niestety na dzień dzisiejszy brak jest możliwości określenia jakichkolwiek wiążących terminów związanych z realizacją wspomnianej modernizacji ulicy Kocmyrzowskiej.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na poniedziałkowej Sesji radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy informację o pracy w okresie pomiędzy XII a XIII Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta głos zabrali Przewodniczący Komisji, którzy przedłożyli informację o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie tj. pomiędzy XII a XIII Sesją Rady. Informacje te przedstawili: Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Tadeusz Rozpondek – Zastępca Przewodniczącej Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Kontynuując obrady XIII Sesji Rada Gminy podjęła następnie uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2035.

W dalszej części obrad, Rada Gminy przystąpiła do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2035. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego, w którym przybliżył On zebranym na posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy założenia projektu budżetu gminy na rok 2020. Po zakończonej przez pana Wójta prezentacji najważniejszych informacji dotyczących przyszłorocznego budżetu gminy, głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy przedstawili pracę kierowanych przez nich Komisji nad założeniami budżetu gminy na rok 2020. Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu, a tym samym zarekomendowały jego uchwalenie. W dalszej części prac nad przyjęciem budżetu gminy na rok 2020 głos zabrała Skarbnik Gminy Kornelia Łakomy, która omówiła wprowadzone do projektu budżetu autopoprawki, jakie powstały w trakcie prac nad ww. uchwałą. Po wyjaśnieniach przedstawionych przez panią K. Łakomy, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały budżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła przy 13 głosach „za” i 2 głosach „przeciw”, uchwalając tym samym budżet Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2020. Z kolei przy 14głosach „za” i 1 głosie „przeciw” Rada Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020–2035.

W dalszej części obrad XIII Sesji Rada Gminy podjęła ponadto następujące uchwały:

  • w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +” oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt,

  • w sprawie przystąpienia gminy do realizacji w roku 2020 programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,

  • w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2020 rok,

  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2019/2020,

  • w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-12-30