Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

17 lutego 2020 roku, w poniedziałek, odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. W posiedzeniu tym uczestniczyli również Radni Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek i Włodzimierz Tochowicz. Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, czyli zatwierdzenia proponowanego porządku obrad, który został uzupełniony o punkt dotyczący określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych, a także przyjęcia przez Radnych protokołu z poprzedniej XIII Sesji Rady.

Następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca przyszłości Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, którą rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia,Oświaty, Kultury i Sportu Grzegorza Marca. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec odczytała uzasadnienie propozycji podjęcia przez Radę uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Maciejowicach. Po zakończeniu wystąpienia pani M. Doniec, odczytana została petycja rodziców oraz mieszkańców dotycząca odstąpienia od zamiaru likwidacji szkoły w Maciejowicach. W dyskusji, która miała miejsce po zakończeniu wspomnianych powyżej wystąpień, udział wzięli Radni oraz obecni na sesji rodzice i mieszkańcy Maciejowic. Ostatecznie Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, która została przyjęta stosunkiem głosów 13 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.

W kolejnym punkcie obrad Radni wysłuchali informacji o działalności Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie. Przedstawili ją obecni na Sesji jej przedstawiciele:Wiceprezes Zarządu MIR Krystyna Janecka oraz delegaci reprezentujący gminę Kocmyrzów-Luborzyca w MIR: Anna Kaczmarczyk i Krzysztof Malik.
W dalszej części, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XIII a XIV Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta, głos zabrał Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz, który przedstawił zebranym informację dotyczącą stanu powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedłożyli informację o posiedzeniach Komisji Rady. Informacje przedstawili: Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka- Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec przedstawiła zebranym plan pracy Rady Gminy na rok 2020. Radni zapoznali się także z informacjami dotyczącymi planów pracy poszczególnych Stałych Komisji Rady Gminy w roku 2020, a także podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Kontynuując poniedziałkowe obrady Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:

 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
 • ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie".
 • zmiany Uchwały NR XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu.
 • określenia kryteriów,wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.
 • określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • przyjęcia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych będących własnością Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 • przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 • uchwalenia Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie "Parkuj i Jedź" (P+R) w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 • wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2020 roku.
 • wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów.
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 

Pliki do pobrania:
2020-02-19