Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W środę 28 października 2020 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Ze względu na trwającą w naszym kraju pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązujące w związku z tym ograniczenia została ona przeprowadzona w trybie zdalnym.

 

Jej obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Rada Gminy przyjęła porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVIII Sesji.

 

W pierwszym punkcie obrad XIX Sesji, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy XVIII a XIX Sesją Rady Gminy.

 

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna oraz Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia,Oświaty, Kultury i Sportu, przedłożyli informacje o posiedzeniach kierowanych przez nich Komisji w analogicznym czasie.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2019/2020. Po zakończonym wystąpieniu pani Przewodniczącej, Rada Gminy, podjęła uchwałę sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

 

Następnie, kontynuując obrady, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła kolejne uchwały:

  • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Kocmyrzów I - zgodnie z jej treścią otrzyma ona nazwę Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, z siedzibą ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca,

  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszowice,

  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzysztoforzyce,

  • w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg, które Rada Gminy uznała za bezzasadne,

  • w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XLII/327/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku,

  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 638/9 o powierzchni 1166 m2 położonej obręb 0008 Kocmyrzów.

Po przyjęciu ww. uchwał Rada Gminy wysłuchała informacji dotyczących złożonych oświadczeń majątkowych, a następnie podjęła dalsze uchwały:

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - zgodnie z treścią podjętej uchwały dotychczas obowiązujące stawki ww. podatku pozostały bez zmian, a jej treść została dostosowana do obowiązujących obecnie przepisów prawnych,

  • w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie,

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

Posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących i wolnymi wnioskami.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2020-10-29