Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 28.12.2022

W środę 28 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, które rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Rada zatwierdziła porządek obrad oraz przyjęła protokół z poprzedniej XL Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XL a XLI Sesją Rady Gminy. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania z ich posiedzeń w analogicznym czasie. Informacje te przedłożyli: Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Rozpondek – Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok;

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2034;

• w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła prace nad przyjęciem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023–2035. Po odczytaniu treści projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023–2035, przez Skarbnika Gminy Kornelię Łakomy, została ona przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęta przy 11 głosach „za” i3 głosach „wstrzymujących się”. Kolejną z procedowanych przez Radę Gminy uchwał była uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023. Dyskusję nad powyższą uchwałą rozpoczęły wystąpienia Przewodniczących Stałych Komisji Rady, którzy przedstawili pracę kierowanych przez nich Komisji nad założeniami budżetu gminy na 2023 rok oraz jego ocenę. Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu, a tym samym zarekomendowały jego uchwalenie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przybliżył najważniejsze założenia projektu budżetu gminy na rok 2023. Po przeprowadzonej dyskusji nad projektem budżetu na 2023 rok Rada Gminy wprowadziłado projektu budżetu gminy na rok 2023 dwie zgłoszone podczas dyskusji autopoprawki. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec odczytała projektu uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 rok, po czym przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023 została przez Radę Gminy przyjęta przy 10 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”.

W dalszej części środowego posiedzenia XLI Sesji Rady Gminy, Radni, podjęli kolejne uchwały:
• w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023-2024;
• w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków;
• w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” w miejscowości Zastów;
• w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa miejscowości Głęboka, które zgodnie z treścią powyższej uchwały zostaną przeprowadzone w okresie od 14 do 28 stycznia 2023 roku;

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków.

Posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

Pliki do pobrania:
2022-12-29