Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 30.01.2023r.

W poniedziałek 30 styczna 2023 roku odbyło się posiedzenie XLII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Kół Łowieckich, działających na terenie naszej gminy w osobach: Jerzego Chmiela (Koło Łowieckie „Knieja”), Krzysztofa Tabisia (Koło Łowieckie „Diana”), Stanisława Chmielewskiego i Adama Benedykta Bisping (Koło Łowieckie „Darz-Bór”) oraz reprezentującego naszą gminę w Małopolskiej Izbie Rolniczej Krzysztof Malika.

Poniedziałkowa Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, w trakcie której Rada zatwierdziła porządek obrad, a także przyjęła protokół z poprzedniej XLI Sesji Rady Gminy.

Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad była dyskusja, z udziałem przedstawicieli Kół Łowieckich oraz Małopolskiej Izby Rolniczej, na temat realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację

o pracy w okresie, jaki upłynął od poprzedniej LXI Sesji Rady. Po wystąpieniu pana Wójta informację o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy w tym samym czasie przedstawili ich Przewodniczący:Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna.

Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec przedstawiła krótką informację o Planie Pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 rok. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krupiński przedstawił Radzie plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 roku, który Rada Gminy zatwierdziła podejmując stosowną uchwałę.

Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22.06.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu;

• w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

• w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023;

• w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadań realizowanych w ramach Inicjatyw Samorządowych na rok 2023 na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca;

• w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/363/2022

z dnia 3.10.2022 r.;

• w sprawie określenia stawki za 1kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust. 4A ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;

• w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

• w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania i czystości na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 r.;

• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023-2035.

Posiedzenie XLII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie

z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących

i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

Pliki do pobrania:
2023-01-31