Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W środę 19 września 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obyło się posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami rozpoczęło się ono od przyjęcia przedłożonego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej XLIII Sesji Rady Gminy. Następnie pani Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec poprosiła o zabranie głosu obecnego na Sesji pana Roberta Prusaka – Przewodniczącego Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Luborzycy, Pan R. Prusak w swoim wystąpieniu podsumował III Biegu Pocztyliona, który został zorganizowany m.in. dla upamiętnienia obrony Poczty Gdańskiej, powstania polowej poczty królewskiej, bitwy pod Wiedniem, a przede wszystkim 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patronat nad częścią trasy biegu, która prowadziła przez naszą gminę sprawował Wójt Gminy pan Marek Jamborski. Jak przypomniał w swojej wypowiedzi pan R. Prusak uczestników III Biegu Pocztyliona, w imieniu Samorządu Gminy, powitała pani Małgorzata Doniec oraz pani Katarzyna Konewecka- Hołój. Pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę w Luborzycy wraz z mieszkańcami gminy uczestnicy biegu złożyli wiązankę kwiatów i zapalili symboliczne znicze, po czym udali się pod siedzibę Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, gdzie zorganizowano szereg imprez towarzyszących temu wydarzeniu: występy zespołu tanecznego pod kierunkiem pana Kazimierza Cygana, występ zespołu cheerleaderek, konkurs plastyczny dla dzieci na projekt nowego znaczka pocztowego, wystawa plenerowa poświęcona historii Poczty Polskiej oraz wystawę dawnych strojów jej pracowników. Na zakończenie imprezy posadzono pamiątkowe drzewko. Kończąc swoją wypowiedź pan R. Prusak złożył podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i organizację tej imprezy, a na ręce Wójta wręczył pamiątkowy medal. Następnie radny pan Michał Gomółka przekazał w imieniu członków działającej w naszej gminie drużyny harcerskiej podziękowania dla Pana Wójta i Rady Gminy za pomoc i wsparcie, które pozwoliło na zakup dla naszych harcerzy dwu namiotów.

 

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przedłożył zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XLIII a XLIV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W dalszej kolejności sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący, a to: pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz pani Jadwiga Łach, która mimo iż w ostatnim czasie Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu nie obradowała, to przedstawiła Radzie szereg istotnych informacji dotyczących problematyki, która stanowi temat zainteresowań ww. Komisji.

W dalszej części obrad informację na temat bieżącej działalności oraz realizowanych projektów przedstawiła Radzie i obecnym na Sesji Sołtysom Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Elżbieta Turek. Przedstawione informacje dotyczyły m.in. takich Programów jak „Dobry Start” czy też 500+.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca, której konieczność podjęcia wynikała z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym prowadzonej ustawą z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Ponadto na XLIV Sesji Rady Gminy podjęte zostały również uchwały:

  • w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
  • w sprawie udzielenie dotacji dla jednostek OSP w Łuczycach i Marszowicach,
  • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za pomocą innego instrumentu płatniczego
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2022.

XLIV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych.

2018-12-12