Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 28 kwietnia 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XIV Sesji Rady.

 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XIV a XV Sesją Rady Gminy. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, przedłożyli Radzie krótkie informacje o przebiegu posiedzeń kierowanych przez nich Komisji Rady, które odbyły się w analogicznym okresie.

 

W dalszej części obrad głos zabrała Magdalena Chmiel–Solarz – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, która przedstawiała Radnym szczegółową informację na temat sytuacji dotyczącej zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz o działaniach podjętych w tym zakresie przez ZGK w Kocmyrzowie – Luborzycy. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor poinformowała Radę o realizowanych i planowanych w bieżącym roku działaniach, których celem jest dalsza poprawa stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Wśród tych działań wymienione zostały m.in. takie jak: przebudowa ujęć wód głębinowych: Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, Goszcza G1,G2, budowa hydroforni i uruchomienie zbiorników 2x75 m3 w Rawałowicach, przebudowa budynku ujęcia wody Rawałowice - ujęcie wody Rawałowice R1 R2, przebudowa fragmentu sieci - Sadowie fi 160, 200mb, połączenie studni L1-L3 w Łuczycach, zwiększenie wydajności sieci wodociągowej do końca bieżącego roku o kolejne 16% tj. 49 m3/h. Koszty tegorocznych inwestycji,w zakresie gospodarki wodnej, to ponad 2 miliony złotych. Po zakończeniu wystąpienia pani Magdaleny Chmiel – Solarz odbyła się dyskusja, w której brali udział Radni, a której ważnym elementem byłyodpowiedzi Dyrektor ZGK na pytania przesłane przez mieszkańców gminy do Biura Rady dotyczące sprawy zaopatrzenia w wodę.

 

Po dyskusji, której podsumowania dokonała Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec, Rada Gminy, kontynuując obrady podjęła następujące uchwały:

  • o uchwaleniu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku,
  • o uchwaleniu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2020-2022,
  • o wprowadzeniu do zapisów planu miejscowego zmian dotyczących ulg dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne w terenach budowlanych,
  • o wyrażeniu zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 203 w obrębie Baranówki
  • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Małe Misie” (wprowadzona przez Radę zmiana stanowi, że: „w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc)”,
  • o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2020 roku (zadanie to dotyczy montażu wyświetlacza prędkości rzeczywistej w miejscowości Goszyce),
  • o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na 2020 rok,
  • o wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

W trakcie wtorkowego posiedzenia Rada Gminy podjęła także decyzję o udzieleniu pomocy materialnej Szpitalowi w Proszowicach, w kwocie 5 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych dla personelu medycznego.

 

Posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących i wolnymi wnioskami.

 

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

 

Pliki do pobrania:
2020-04-29