Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło się posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy. Posiedzenie to, w związku z obowiązującą w naszym kraju sytuacją epidemiczną, przeprowadzono w dwóch salach: sala obrad, II piętro - Rada Gminy, sala USC, parter. - Sołtysi oraz osoby, które zgłosiły się do debaty nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019”.

XVI Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy. Realizację przyjętego porządku obrad rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, który przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XV a XVI Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności w tym samym okresie, przedłożyli zebranym Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia,Oświaty, Kultury i Sportu, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Kolejnym punktem obrad XVI Sesji Rady Gminy była debata publiczna nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019”,w której uczestniczyli obecni na posiedzeniu Radni,Sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy. Wstępem do niej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która przedstawiła zasady na jakich zostanie ona przeprowadzona. Po wystąpieniu pani M. Doniec głos zabrał Radny Augustyn Kaczmarczyk, który zgłosił wniosek formalny, aby wystąpienia osób zgłoszonych do debaty nie były dłuższe niż 5 minut. Wniosek ten został przez Radę Gminy przyjęty poprzez głosowanie, stosunkiem głosów 13„za” i 2 głosy „przeciw”.

Po przyjęciu przez Radę Gminy ww. wniosku głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o założeniach i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019”. Po wystąpieniu pana Wójta rozpoczęła się debata, w której jako pierwsi głos zabrali Radni Augustyn Kaczmarczyk i Tadeusz Rozpondek. Po nich, na temat „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019” wypowiadali się: pan Michał Gomółka (Kocmyrzów), pan Rafał Kozik (Karniów), Radni Katarzyna Konewecka – Hołój i Władysław Zięciak, pan Jarosław Łojek (Baranówka), pan Łukasz Dutkiewicz (Goszcza), Radni Jan Małota i Jadwiga Łach, pan Bogusław Majewski (Marszowice), Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec, Radny Grzegorz Marzec, pan Marek Witas (Prusy), Radny Mariusz Wąsowicz, pani Renata Wiss (Pietrzejowice), pani Agnieszka Miroszewska (Rawałowice), pani Mariola Wacławik (Goszyce), pani Danuta Sokół (Sadowie, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów), pan Krzysztof Machnik (Głęboka) oraz pani Helena Żuwała (Sołtys Karniowa).

W trakcie debaty, na zgłoszone przez biorących w niej udział Radnych i mieszkańców Gminy pytania, szczegółowych odpowiedzi udzielali Wójt Gminy Marek Jamborski, a także Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Anna Szymczyk -Sierak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy.

Po zakończeniu debaty Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu votum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy 13 głosach „za” i 2 głosy „przeciw”.

Następnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019. W zgodzie z obowiązującymi procedurami prawnymi, które przypomniała Radnym Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, w którym przestawił szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2019.

Po wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez Skarbnika Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, a dotycząca sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2019. Opinia ta zawierała także pozytywną ocenę informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Gminy w roku 2019. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krupiński, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu gminy za rok 2019, a także wniosek tejże Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów- Luborzyca za rok 2019. Dopełnieniem przedłożonego Radzie wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która odczytała zebranym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą ww. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu.

Po zakończeniu powyższej procedury Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za 2019 rok. Uchwała ta została podjęta przez Radę stosunkiem głosów 13 „za” i 2 głosy „przeciw”.

Następnie Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2019 rok. Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy przy 13 głosach „za”i 2 głosach „przeciw”.

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła, podczas poniedziałkowej Sesji, następujące uchwały:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania drogowego w 2020 roku w kwocie 17 500, 00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie aktywnej informacji wizualnej w postaci oświetlenia przejścia dla pieszych dwiema lampami asymetrycznymi wraz z czujnikiem zmierzchowym oraz czujnikiem obecności pieszego”, przy drodze wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Luborzyca,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 r.,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

Posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2020-07-03