Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

14 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczyli ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Obrady rozpoczęła część proceduralna, podczas której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także przyjęła protokół z poprzedniej XVI Sesji.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XVI a XVII Sesją Rady Gminy.

Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Katarzyna Konewecka - Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych przedłożyli Radzie informację o przebiegu posiedzeń kierowanych przez nich Komisji, które odbyły się w tym samym okresie.

W dalszej części obrad Rada podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy
  • w sprawie aktualizacji Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzysztoforzyce
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2020/2021
  • w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków
  • w sprawie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na 2020 rok
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

 

Posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących i wolnymi wnioskami.

 

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2020-07-15